Meny

Planförslaget för Rättstjänaren tas upp igen

17 september 2019
Bo, bygga och miljö

Detaljplanen för fastigheterna Rättstjänaren 9 och del av Rättstjänaren 8 antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i slutet av förra året. Efter överklagande av närboende ansåg domstolen att planhandlingarna var bristfälliga. Nu kompletteras detaljplanehandlingarna och nytt samråd planeras i oktober.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntas fatta beslut om nytt samråd för de kompletterade detaljplanehandlingarna på sitt sammanträde 24 september.

Nyköpings kommun ser möjligheter med planen

I den tidigare planprocessen överklagade närboende Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Överklagans grund var den infart som planeras över angränsande fastighet. Domstolen upphävde beslutet på grund av att detaljplanehandlingarna var bristfälliga och saknade relevanta förutsättningar för att planen skulle kunna förstås och tolkas. Domstolen ansåg också att planhandlingen skulle ha innehållit en redovisning kring de alternativ till infarter som valts bort under processen. Övriga synpunkter som framförts från de klagande kring bland annat trafiksäkerhet, buller och påverkan på befintlig innergård har inte prövats av domstolen.

Nyköpings kommun ser att det finns möjligheter att återuppta planarbetet, denna gång med förtydligade handlingar som kompletterats med information som tidigare saknats eller som inte beskrivits tillräckligt väl. 

Förtätning – ett effektivt sätt att växa

Nyköpings kommun och framföra allt centralorten växer. Förtätning inom befintliga kvarter är ett hållbart sätt att utveckla staden eftersom marken används effektivt i de lägen där bland annat infrastruktur och service redan finns utbyggd och etablerad. 

Ambitionen är att det ska byggas nya bostäder på fastigheten Rättstjänaren 9 som ligger längs med Brunnsgatan. Detaljplanen föreslår också att befintliga byggnader inom fastigheten förses med rivningsförbud och skyddsbestämmelser.

I samband med att detaljplan på nytt ställs ut för samråd skickas ett särskilt samrådsbrev till berörda sakägare (fastighetsägare inom kvarteret) med information om perioden för samrådet, var handlingarna finns att läsa och hur man går tillväga för att lämna in synpunkt på förslaget. 

Ta del av information om stadsplanering och pågående samråd och granskningar av detaljplaner. Här kommer planhandlingarna att finnas tillgängliga när samrådet börjar.