Meny

Planförslag läggs ut för granskning igen

13 september 2021
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Nu kan sakägare och allmänhet granska och komma med synpunkter igen på förslaget till detaljplan för fastigheten Raspen 1-3 med flera i området Nöthagen.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att anta aktuell detaljplan. Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen beslutade i april 2021 att upphäva kommunens antagandebeslut. Domstolen ansåg att markområdena i planen inte hade identiska användnings- eller egenskapsbestämmelser med planen för Nyköpings resecentrum. Det skapade en otydlighet kring hur marken ska nyttjas.

Markområden tas bort ur planen

Sedan dess har detaljplanen för Nyköpings resecentrum vunnit laga kraft. Därför kan vissa markområden, som reglerades i båda förslagen till detaljplan, tas bort ur aktuellt förslag till detaljplan för Raspen 1-3 med flera.

Vissa andra revideringar har gjorts, bland annat en planbestämmelse om ett avfasat hörn och detaljer kring dagvatten, markhöjder och kvartersnamn.

Räcker med granskning

Eftersom ändringarna är av mindre karaktär anser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det inte krävs att detaljplanen ställs ut för samråd på nytt utan det räcker med att ta om planprocessen från granskning.

Alla handlingar finns här och i Stadshusets foajé. Granskningen pågår fram till och med 12 oktober.