Meny

Översyn av kommunens hyresavtal klar

28 augusti 2019
Näringsliv och arbete Kommun och politik

En extern genomlysning av kommunens kommersiella hyresavtal är nu klar. Under hösten kommer muntlig kontakt att tas med berörda hyresgäster för att diskutera eventuella förändringar i hyresvillkoren.  

– Bakgrunden är att vi under lång tid fått synpunkter från det lokala näringslivet om att vi inte har marknadsmässiga hyror på våra kommersiella lokaler. Vi har hörsammat kritiken och velat ta reda på hur det ligger till, säger Mikael Karlsson, chef för Kommunfastigheter, Nyköpings kommun.  

Fastighetsägarna MittNord är de som haft utredningsuppdraget att undersöka villkoren i kommunens hyresavtal. Villkoren jämförs med siffrorna i en databas där fastighetsägare i hela landet lägger in sina hyresavtal. På så sätt får man fram relevanta jämförelser. Viss hänsyn tas också till lokala förhållanden. Resultatet har sammanställts och utgör själva rapporten, där även en rekommendation för vidare åtgärder ingår.  

Modellen för hyressättning ses över 

– Vi kommer att se över modellen för hyressättning så att våra hyreskontrakt får likvärdiga bedömningsgrunder. I dag har våra externa avtal olika villkor, vilket gör hyrorna svåra att bedöma, säger Mikael Karlsson. 

Under hösten ska kommunen träffa alla hyresgäster som berörs av utredningen. Fastighetsägarnas rekommendationer kommer att fungera som en vägledning men det är alltid lokalens specifika utformning som styr vad som kan anses vara en marknadsmässig grund för hyressättning. I samband med att ett kontrakt går ut kommer villkoren att förhandlas om. 

– Förändringar av avtal kan endast ske då kontraktstiden går ut vilket framgår av respektive hyresavtal. Även om kommunen inte ska vara hyresdrivande så ska vi ligga rätt i nivå, det är viktigt för näringslivsklimatet, säger Mikael Karlsson.

Vid hyressättning av offentliga lokaler gäller den så kallade självkostnadsprincipen. Det innebär att man utgår från fastighetens driftkostnad och eventuella investeringar som görs eller har gjorts tidigare. 

– Vi har i och med översynen anledning att se över vår modell för hyressättning av de kommersiella lokalerna, säger Mikael Karlsson.