Meny

Öppna jämförelser för grundskolan 2019

29 november 2019
Barn och utbildning

Årets Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att Nyköpings skolor placerar sig främst i mitten men även över och under snittet i landet. För elever i årskurs 9 visar värdena på en positiv trend.

Även i fjol tillhörde Nyköping de 25% av landets kommuner med högst värde för nyckeltalet ”Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska”. Samma sak gäller för nyckeltalet ”Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska”.

Positiv trend för årskurs 9

Samtliga värden för kommunens årskurs 9 är något bättre än de senaste två åren. Här räknas både kommunala och fristående skolors resultat in. Nyckeltalet ”Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen” har dock gått ner något från föregående år.

- Det vi ser är att vi nu är uppe på ungefär samma värden som innan 2015/16, då det kom ett stort antal nyanlända till oss. Idag har vår organisation hunnit stabilisera sig och vi kan fokusera på grunduppdraget: att utbilda. På Nyköpings högstadium arbetar vi idag dessutom med lagmentorer, en tydligare ledningsstruktur och mer resurser på vissa lektioner, berättar Maria Eneqvist, rektor på Nyköpings högstadium.

Stabilt meritvärde

Meritvärdet för kommunens årskurs 9 i genomsnitt (17 ämnen) ligger stabilt för tredje året i rad. Resultaten skiljer sig mellan den kommunala skolan och fristående skolor – i den kommunala skolan hamnar meritvärdet på 208.2 och för fristående skolor på 238.2.

- Betyg i alla ämnen är intimt förknippat med hur länge man varit i landet. I takt med att den här gruppen elever befunnit sig här en längre tid och hunnit utveckla kunskaper i svenska språket, ser vi också att meritvärdena sakta stiger, säger Henrik Eriksson, skolchef för Nyköpings högstadium.

På kommunala Nyköpings högstadium utgör 27 procent av elevunderlaget ”nyinvandrade och elever med någon variant av utländsk bakgrund”. Motsvarande siffra är 4,3 procent på kommunens friskolor.

Bakgrund:

Den 29 november presenterade Sveriges kommuner och Regioner (SKR) sin statistik Öppna jämförelser för grundskolan 2019. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten samt ge medborgarna i ett demokratiskt samhälle möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten. Resultaten från SKR visas i form av nyckeltal och gäller för elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

 

Kommunrapporten

Öppna Jämförelser grundskola hos SKR

Länk till Skolverkets siffror, meritvärden senaste åren