Meny

Omtag i införandet av nytt schema inom SÄBO

12 februari 2021
Omsorg och stöd

Ett nytt system för schemaläggning infördes inom SÄBO 18 januari. Efter synpunkter från medarbetare och arbetstagarorganisationen Kommunal görs nu ett antal förändringar.

Det nya systemet för schemaläggning som startade den 18 januari har lett till synpunkter från medarbetare och Kommunal. Synpunkterna rör framför allt ett ökat antal delade turer i den nya schemaperioden. Ökningen av antalet delade turer blev en konsekvens av målsättningen att medarbetare inte ska arbeta alltför långa arbetspass.

- Det råder alltjämt samstämmighet kring att förändringar behövs inom divisionen, säger Jan Holmlund, chef för Social omsorg i Nyköpings kommun. Det är bra att frågorna har kommit upp tidigt i denna förändringsprocess. På så vis finns det goda förutsättningar att komma tillrätta med synpunkterna, som nu tas om hand av referensgrupperna.

Referensgrupper och ökad samverkan för arbete framåt

Utvecklingen för att ta fram ett hållbart system för ett mer likvärdigt grundschema inom SÄBO, FUNK och hemtjänst fortsätter under våren, men med förändringen att arbetet kommer att ske i referensgrupper där skyddsombud ska delta. Arbetet kommer att ledas av Camilla Svensson, Nyköpings kommuns lönechef.

Referensgruppernas arbete följs upp av division Social omsorgs ledningslag och i särskild samverkan mellan divisionen och Kommunal. Denna extra samverkan ersätter den partsgemensamma arbetsgruppen som har haft möten en gång per månad fram tills nu. Det nya upplägget som nu genomförs är överenskommet med Kommunal.

- Det här är en så pass viktig och stor förändring att vi behöver kraftsamla kring både utformning och genomförande, säger Sofia Amloh, ordförande för personal- och jämställdhetsutskottet i Nyköpings kommun. Med ett nytt upplägg har vi bättre förutsättningar att lyckas. Många har uttryckt sitt missnöje, där jag håller med i flera delar. Att ha likvärdiga och i praktiken fungerande scheman är inte bara avgörande för enskilda individer utan också för oss som arbetsgivare.

Synpunkter från medarbetare har bland annat skickats in via e-post, lista med namninsamlingar och via insändare i SN.

Personal- och jämställdhetsutskottet är kopplat till kommunstyrelsen.