Meny

Nyköpingsborna: Satsa mer på cykel!

20 september 2019

Nästan 1 200 invånare i åldern 16-84 i Nyköpings kommun har svarat på frågor om sina resvanor. Resultatet visar att många av oss väljer gång och cykel framför bilen. Men att många också väljer bilen när resan är över 1 kilometer, samtidigt som en vilja finns att ändra sitt sätt att resa.

Resvaneundersökningen skickades hem till 3 500 invånare i Nyköpings kommun under våren 2019. Nästan 35 procent valde att delta (varav 46,5 procent män och 53,5 procent kvinnor).  Här hittar du en sammanfattning av resultatet. Hela rapporten finns länkad i slutet av texten. 

32 procent väljer gång och cykel i centralorten 

I Nyköpings centralort står gång- och cykelresorna för 32 procent av alla resor. På landsbygden är motsvarande siffra 8 procent. Närmare 70 procent av resorna – över hela veckan – görs med bil som huvudfärdsätt. Av dessa görs majoriteten i bil med en ensam förare. Män reser i högre grad mer med bil jämfört med kvinnor. 

graf_2_resvaneundersökningen.png

Bilen är fortfarande vanligast  

Förflyttningar som är under en km görs normal till fots. Men så fort resan är över en kilometer är bil det vanligaste färdmedlet. 

Av alla resor är närmare hälften max fem kilometer långa. Endast 22 procent av resorna är över två mil.  Mer än hälften av pendlingsresorna till arbetet är max en mil och närmare 40 procent endast fem kilometer långa. Bland inköpsresorna är ca 40 procent under tre kilometer.

Cykel och kollektivtrafik bör prioriteras högre

Många vill att vi som planerar trafiken i Nyköpings kommun ska prioritera cykel och kollektivtrafik, hela 56 procent. 36 procent vill att bilen prioriteras högre än idag. 

Trafikantveckan_2019 - kopia.jpg

Många vill byta bilen mot annat sätt att resa 

Det finns en stor mängd bilister som har viljan att dra ned på sitt bilåkande. Bland deltagarna i enkäten säger elva procent att de idag använder bil för de flesta resor men redan har börjat minska sin bilanvändning. Ytterligare sju procent funderar på att dra ned på bilresandet, men är osäkra på hur och när det kan ske. 

Runt hälften tycker att staden skulle bli mer attraktiv om det vore färre bilar i centrum. 

Vi tror på ökat cyklande 

Enligt svaren i enkäten har Nyköpingsborna minskat sitt bilåkande – och till viss det sitt resande med kollektivtrafiken – de senaste tre åren. Istället förflyttar man sig oftare till fots eller med cykel. 

Mer än var fjärde invånare tror att de kommer köra mindre bil de närmaste åren. Kollektivresandet tror man kommer att öka något men den stora ökningen kommer dock att ske genom fler resor till fots eller med cykel.

Flest resor görs till och från arbetet

Den vanligaste resan Nyköpingsbon gör är arbetspendling, som står för runt var tredje resa. Därefter följer inköps- och fritidsresor, som står för vare fjärde respektive var femte resa. Ärendena skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Bland personer under 25 år står skolresor för var tredje resa. Bland personer över 65 år dominerar inköps- följt av fritidsresor.

Hur vi använder resultatet

Syftet med undersökningen var att få ökad kännedom om Nyköpingsbornas dagliga resvanor samt undersöka varför vi gör de transportval vi gör. Resultatet blir ett underlag för kommande samhällsplanering i ett växande Nyköping. Ta del av rapporten. 

Cykeldag på Stora Torget 21 september

Är du en av bilåkarna som funderar på hur du ska byta sätt att resa? Kom till Stora Torget på lördag 21 september och prova till exempel en elcykel. Vi har också lådcykel och MTB-cyklar på plats. Möjlighet finns dessutom att snabb-besikta din cykel. Läs mer om Cykeldagen.