Meny

Nyköpings kommun återbetalar särtaxeavgift i Horn

13 juli 2020
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete Kommun och politik

Ett 50-tal fastighetsägare som betalat särtaxa för kommunalt vatten och avlopp i Horn får tillbaka mellanskillnaden mellan normaltaxa och särtaxa av kommunen.

 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2015 att inrätta ett verksamhetsområde för den kommunala VA-anläggningen Horn. Fullmäktige beslutade även att en särskild taxenivå skulle gälla för verksamhetsområdet eftersom utbyggnaden förenades med arbeten utöver det normala för en VA-anslutning.

Sex fastighetsägare inom verksamhetsområdet väckte då talan hos Mark- och miljödomstolen och yrkade bland annat att domstolen skulle fastställa anslutningsavgiften till normaltaxa. Mark- och miljödomstolen gick på fastighetsägarnas linje och fastställde den taxan den 9 september 2019.

Nyköpings kommun överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. Den 14 maj 2020 avslog domstolen kommunens överklagande.

Alla berörda får återbetalning

Domen från Mark- och miljööverdomstolen innebär att kommunen återbetalar mellanskillnaden mellan särtaxa och normaltaxa till de sex fastighetsägare som var parter i domstolen. Nyköpings kommun har även beslutat att utgå från likabehandlingsprincipen vilket betyder att alla berörda fastighetsägare i frågan har återbetalning att vänta.

- Likabehandlingsprincipen innebär att alla fastighetsägare som betalat särtaxa i Horn får pengar tillbaka, inte bara de som väckt talan i domstol, säger kommunjurist Heléne Jonsson Lindblad.

Ett 50-tal fastigheter berörs av återbetalningen, det inkluderar även dröjsmålsränta enligt räntelagen.