Meny

Nyköpings kommuns koldioxidbudget färdig

3 juli 2020

Nyköpings kommun har tagit fram en egen koldioxidbudget. Denna beskriver hur snabba utsläppsminskningar som behöver ske i kommunen för att efterleva Parisavtalet och de globala temperaturmålen. För att hålla budget för detta sekel behöver utsläppen minska med 16 % årligen, kommunen tittar nu på flera åtgärder och hoppas på ökad medvetenhet i samhället.

Nyköpings återstående koldioxidbudget är beräknad till 1 406 308 ton koldioxid. Detta är den samlade mängd koldioxid Nyköping kan släppa ut under resten av detta sekel. I dagsläget släpps cirka en sjättedel av den återstående budgeten ut – varje år. I praktiken innebär det att utsläppen inom kommunens gränser behöver minska med 16 % årligen med start 2020 för att hålla budget.

Koldioxidbudgeten kan ses som en kartläggning över var utsläppen inom Nyköpings kommuns gränser är som störst, därmed finns nu en riktning om var fokus behöver ligga framöver. Budgeten visar tydligt att transporter av både människor och varor behöver minska. För Nyköpings kommun står de fyra transportsektorerna (Personbilar, Övriga inrikes transporter, Utrikes flyg och Utrikes sjöfart) för ungefär 85 % av kommunens koldioxidutsläpp.
Med koldioxidbudgeten på plats är nästa steg att ta fram åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

Inte bilen under milen

- Alla som bor och verkar inom Nyköpings kommun behöver hjälpas åt för att vi ska nå målet med att minska utsläppen med 16% per år. Vår nuvarande klimat- och energistrategi gäller året ut och koldioxidbudgeten kommer att ligga till grund för arbetet med att ta fram en ny klimat- och energistrategi, säger Marco Venegas, (MP), kommunalråd.

Kommunens ambition är att få igång ett brett samarbete mellan samhällets olika parter – kommunen som organisation, näringsliv och invånare, för att utveckla hållbara person- och varutransporter inom kommunens gränser

Sedan augusti 2019 har Nyköpings kommun en helt fossilfri kollektivtrafik och tätorten trafikeras av elbussar. Detta har skett genom ett trepartssamarbete mellan Nyköpings kommun, Region Sörmland och Nobina. Hänsyn behöver tas till den nuvarande situationen med covid-19, där fler personer nu använder bilen istället för kollektivtrafiken, men på sikt är ambitionen att resor med kollektivtrafik ska öka ytterligare. Även den omfattande utbyggnaden av cykelstråk i kommunen och den pågående planering för stadsdelen Nöthagen är ett led i att minska koldioxidutsläppen enligt kommens miljöstrateg Maria Brantö.

- Nöthagen är en stadsdel i nära anslutning till nya resecentrum där vi planerar så att gång-, cykel- och kollektivtrafik som transportmedel ska ges mer utrymme än idag. Vi behöver nu inleda fler liknande initiativ och ge företag och privatpersoner möjligheten att välja andra, fossilfria transportmedel. Om vi alla samverkar kan vi förhoppningsvis hålla koldioxidbudgeten för detta sekel, säger Maria Brantö.

Du kan titta i koldioxidbudgeten

Kommunens koldioxidbudget finns som rapport och i en molnbaserad tjänst, tillgänglig för allmänheten. I budgeten kan du se de utsläpp som genereras inom Nyköpings kommuns gränser. Genom att den även är molnbaserad kommer statistiken att uppdateras löpande. Här hittar du Nyköpings kommuns digitala koldioxidbudget. (verktyget fungerar bäst i webbläsaren Chrome)

Här hittar du koldioxidbudgeten som rapport i pdf-format.

Fakta om koldioxidbudget

En koldioxidbudget ger kommunen en vetenskapligt förankrad överblick på hur utmaningen kring koldioxidutsläpp ser ut lokalt. Koldioxidbudgeten som verktyg lyfts fram av FNs klimatpanel (IPCC) som viktig i arbetet med att minska klimatpåverkan och efterleva Parisavtalet. I Sverige har ett 30-tal kommuner idag upprättat lokala koldioxidbudgetar som ett led i sitt klimatarbete. Dessa koldioxidbudgetar beskriver hur mycket den enskilda kommunen släppt ut historiskt samt hur mycket som återstår att släppa ut – om man vill leva upp till Parisavtalet.

Här kan du läsa om hur Nyköpings kommun arbetar med hållbar utveckling och för att genomföra Agenda 2030. 

Läs gärna tidigare nyhet om koldioxidbudgeten från november 2019 via denna länk.