Meny

Nyköping får nio miljoner till integrationsarbete

4 september 2019
Kommun och politik Omsorg och stöd - Invandring och integration

Tillväxtverket har beviljat Nyköpings kommun nio miljoner kronor i statsbidrag för satsningar på integration under 2019. Den 26 augusti beslutade kommunstyrelsen om vilka integrationsfrämjande aktiviteter pengarna ska läggas på. 

Nyköping fick 2018 statligt stöd på nio miljoner kronor för integrationsåtgärder från Tillväxtverket. För 2019 och 2020 skulle nio miljoner per år betalas ut men på grund av riksdagsvalet och den budgetprocess som följde fick inte Nyköpings kommun något besked om stödet förrän i juni i år. 

- Nyköpings kommun beviljas bidraget för 2019 men slutligt besked om statsbidrag för 2020 saknas fortfarande. Vi väljer trots det att starta åtgärder vi ser som långsiktiga, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.  

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti fattades beslut om vad för slags åtgärder pengarna för 2019 ska fördelas på. Sedan tidigare finns fyra prioriterade områden: det offentliga rummet, skapa samlingsplatser, satsning på skolan och att arbeta med förutsättningar för individer. Det är inom dessa som fokus ligger. Dessutom ska en integrationsstrateg anställas då den förre gått i pension. Personen ska leda sekretariatet för integration som bildades förra året, det är sekretariatet som håller ihop kommunens integrationsarbete. 

Arbetet med integration berör flertalet politikområden. Sedan våren 2019 är det Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN) som samordnar nämndernas arbete med integration. 

Räddning och Säkerhet beviljas 350 000 kr till insatser för att öka tryggheten och säkerheten i det offentliga rummet. 

- Bland annat innebär det en fortsatt satsning på nattvandringar. Vi vill förhindra att samlingsplatser bildas för skadegörelse och kriminell aktivitet och därför läggs pengar på belysning, olika trafikhinder, staket, bommar, röjning av växtlighet och uppsättande av papperskorgar, säger Torbjörn Olsson (C), som är ordförande i KAN. 

KAN får 300 000 kr för att finansiera de fyra ferieassistenterna som under sommarlovet jobbat med relationsskapande med kommunens ungdomar. Den 11 september ska KAN dessutom besluta om en förlängning av denna funktion, fram till årsskiftet. 

Samma nämnd tilldelas 600 000 kr för åtgärden Jobbspår för nyanlända, som hanteras av Campus Nyköping.

- Det riktar sig särskilt till personer med låg utbildning och svårigheter att komma vidare ut i samhället. Sfi-studier kombineras med samhällsinformation och yrkes- och arbetslivssvenska med praktik, säger Torbjörn Olsson.

Kultur- och fritidsnämndens nyinstiftade bidragsform till föreningar som jobbar med integration tilldelas 500 000 kr av stödet. 

Bidraget ska enligt villkoren användas under 2019 och får alltså inte föras över till nytt år. 

I underlaget till Kommunstyrelsens möte 26 augusti kan du läsa mer.  

Bakgrund: Integrationsarbetet i Nyköpings kommun 

Under 2018 inleddes ett kommunövergripande och sammanhållet integrationsarbete som leds av Räddning och säkerhet tillsammans med Beställarkontoret. 

Ett sekretariat har bildats för samordning av uppdrag och framtagande av beslutsunderlag. Sekretariatet involverar i sin tur andra berörda verksamheter genom kontaktpersoner. Det centrala ledningslaget är styrgrupp för detta arbete som har resulterat i en strategi med fyra prioriterade områden:

  • Det offentliga rummet
  • Skapa samlingsplatser
  • Satsning på skolan
  • Arbeta med förutsättningar för individer