Meny

Nyköping 2040 – var med och tyck till

21 juni 2021
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Nu är det dags för granskning av Nyköping 2040, kommunens förslag på ny översiktsplan. Mellan 21 juni och 20 september finns det möjlighet att tycka till om förslaget.

Förslaget på ny översiktsplan var ute på samråd under mars till och juni 2020. Sen dess har förslaget reviderats utifrån dels inkomna synpunkter, dels nya förutsättningar. Nu är det dags för granskning vilket betyder att förslaget är öppet för synpunkter igen.

- Det var ett stort engagemang för ett år sen och vi fick in ca 350 synpunkter totalt, runt 300 av dem var från privatpersoner, säger Per Skyllberg, översiktsplanerare i Nyköpings kommun. Vi har fått beröm för det digitala formatet och nästan alla synpunkter lämnades direkt i översiktsplanens karta och i formulär på webben.

Även under granskningen lämnas synpunkter via formulär på webben. Har man svårt med det digitala går det bra att kontakta Samhällsbyggnad. Den 2 september arrangeras ett digitalt möte för allmänheten.

Engagemang och synpunkter påverkar förslaget

Ämnen som engagerade under samrådet var förtätning i centralorten, grönområden, cykelvägar, hållbara transporter och landsbygdens utveckling.

Flera synpunkter har lett till revideringar. Bland annat har ytterligare jordbruksmark på Arnö sparats och är inte längre aktuell för bostäder eller vägar. Även den planerade vägsträckningen vid Frisksportartorpet har justerats. Eftersom kommunen har köpt mark i Sjösa och investerar i VA-ledning längs med kusten föreslås nya bostadsområden både i Sjösa och vid Vålarö.

- Vi fick in många synpunkter med önskemål och förslag om tillväxt på landsbygden och därför har vi nu ett nytt kartskikt med ställningstaganden som bidrar till utveckling, säger Per Skyllberg, översiktsplanerare i Nyköpings kommun.

SWECO:s hållbarhetsbedömning av granskningsförslaget visar att förutsättningarna för att nå de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen har förstärkts. Till exempel har ställningstaganden kring social och ekonomisk hållbarhet utvecklats.

Ta del av Nyköping 2040 och information om hur man tycker till 

Bakgrund

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni och ca 350 synpunkt kom in. Synpunkterna finns sammanställda och är bemötta i en samrådsredogörelse som hittas via länken här ovanför. Synpunkterna har legat till grund för framtagandet av granskningsversionen.

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Kommunfullmäktige fattade 12 december 2017 beslut om att förklara Nyköpings kommuns översiktsplan 2013 för inaktuell. Den nuvarande översiktsplanen och dess fördjupningar gäller dock fram tills att en ny version är beslutad. Den reviderade översiktsplanen beräknas bli antagen under senhösten 2021.