Meny

Nya satsningar på integration

1 april 2021
Omsorg och stöd Näringsliv och arbete Kommun och politik

Nio miljoner kronor ska användas för att minska och motverka segregation i Nyköpings kommun. Igår onsdag 31 mars beslutade Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden om insatser inom områdena trygghet, utbildning, arbete och fritid.

Allt sedan flyktingkrisen 2015 har kommunen arbetat aktivt med olika integrationssatsningar. Att lyckas med integrationen är en viktig framgångsfaktor för kommunen och för den enskilde medborgaren.

I år, 2021, har Kommunstyrelsen (KS) avsatt nio miljoner kronor. Pengarna ska användas till integrationsinsatser inom områdena trygghet, utbildning, arbete och fritid. Det är Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN) som fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att administrera fördelningen av medlen och återrapportera resultatet av genomförda insatser till Kommunstyrelsen under första kvartalet 2022.

Kommunen ansöker även om statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos. I år finns 3,5 miljoner kronor för kommuner som har socioekonomiskt utsatta områden att dela på. I slutet av april väntas besked om hur mycket Nyköpings kommun får. Pengarna kan till skillnad från tidigare år användas in i 2022.

Nyköpings kommun tillhör de 32 kommuner i Sverige med en identifierad segregationsproblematik som fått statsbidrag från regeringen under de senaste tre åren, 2018, 2019 och 2020.

Om insatserna

Beredskapsvärn med integrationssyfte

Ett nytt beredskapsvärn ska ge räddningstjänsten förstärkning vid större skogsbränder, extra hjälp vid samhällskriser och öka mångfalden, att det blir fler anställda med annan etnisk bakgrund. Beredskapsvärnet har ett integrationssyfte, då majoriteten av de rektyerade har utomnordisk bakgrund. 19 nya medarbetare har anställs, varav 12 har utomnordisk bakgrund. Värnet får utbildning under hösten 2020-våren 2021 och startar sin verksamhet i juni 2021. För 2021 har de beviljats 450 000 kr.

Kommunservice – Stadshuset

Kommunservice Stadshuset har beviljats 800 000 kr under 2021 för att slå ihop Kommunservice Brandkärr med Stadshusets kommunservice. Tillsammans ska de kunna ge service på fler språk än svenska, engelska och finska - addera somaliska, tigriña och arabiska. Samhällsvägsledning ska vara en tydlig del i Kommunservice tjänsteutbud.

Insatser – grundskolan

Under 2021 avsätts 1 500 000 kronor till insatser i grundskolan.
Personal på Gruvans skola ska få kompetensutveckling för att utveckla undervisningen och göra den tillgänglig och varierad för att nå fler elever. Målgruppen är de elever som saknar stöd i hemmet kring läxor, studier och fritidsaktiviteter. Skolan startar också med äxläsning/studiestöd fem dagar i veckan för F-3 och för 4–6. De ska även erbjuda elever att prova på fritidsaktiviteter tre dagar i veckan.

Trygghetsskapande åtgärder

500 000 kr avsätts för trygghetsskapande åtgärder. Bland annat ska fotbollsplanen i Brandkärr får belysning, som en trygghetsskapande åtgärd och för att göra ungdomar aktiva.

Ungdomsledare

Många barn och ungdomar saknar vettiga fritidsaktiviteter och vuxna förebilder. Syftet med insatsen är att ordna aktiviteter utifrån ungdomars önskemål och behov, främst i Brandkärr, Arnö, Stenkulla och centrum.
Ungdomsledarna samarbetar med andra inom kommunen och föreningar för att kunna lotsa barn och ungdomar till aktiviteter inom Nyköpings kommun.
Ungdomsledarna kommer arbeta under perioden maj – september 2021 och vara anställda hos Räddning och säkerhet. Satsningen beviljas 900 000 kr.

Central mötesplats och stöd till det civila samhället

Nyköpings Arenors verksamhet Ung Arena kommer under 2021 öppna en helt ny lokal anpassad för unga i en öppen fritidsverksamhet på Prästgatan (Barnkulturcentrum). Verksamheten kommer vara inriktad på ungdomarnas informella lärande, riktade utbildningsinsatser samt vara en mötesplats med fokus på integration.

Stöd till civilsamhället ska fungera som ett bidrag som kan delas ut till såväl föreningar som civilpersoner. Istället för ett sökbart bidrag fördelas medlen i form av en överenskommelse om uppdraget med föreningskonsulenten. På detta sätt kan även ungdomar komma med egna idéer. Insatserna ska gynna integrationen i Nyköping.

900 000 kr avsätts till hela området.

Starta eget för utlandsfödda

Starta eget för utlandsfödda beviljas 250 000 kr. Syftet med insatsen är att ge stöd till utlandsfödda i hur man startar och driver företag i Sverige. Rådgivningen och kursinnehållet genomförs på lätt svenska men förklaringar och diskussioner sker på arabiska och somaliska.

Målet är att andelen utlandsfödda som startar företag ökar till minst 30 procent, att de företag som startar är långsiktigt hållbara och att 87 procent fortfarande drivs efter 3 år.

Feriepraktik – ungdomar i socioekonomisk utsatthet

1 000 000 kr satsas på feriepraktik för ungdomar som av individuella skäl anses vara i stort behov av insatsen. Dessa ungdomar utses av ungdoms- och familjestödjare samt samordnare för Kommunala aktivitetsstödet.

Nytt stöd till ungdomar

Tidigare har division Social omsorg och division Utbildning haft ett samarbete kring integrationspedagoger, det har nu upphört och Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN) har gett divisionerna i uppdrag att utforma ett nytt stöd till ungdomar. Insatsen ska fungera som en bro mellan hemmet och skolan och vara en extra resurs för att hjälpa ungdomar i skolvardagen, på fritiden och i kontakt med andra myndigheter. På nästa nämndsammanträde den 26 maj 2021 ska ett förslag presenteras.