Ny tobakslag från 1 juli

1 juli 2019

Från och med den 1 juli råder rökförbud på flera platser i utomhusmiljön. Bland annat omfattas uteserveringar, lekplatser, perronger, busshållplatser och vissa entréer.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till. 

Ansvarig för rökförbudet

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. 

Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig.

Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén. 

Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.  

Krav på den som ansvarar för rökförbudet; skyltning, information och tillsägelser

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga. 

Vid behov måste den ansvarige också informera och säga till om rökförbudet. 

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. 

Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas. 

Här kan du ladda ner skyltar för att sätta upp exempelvis vid en entré:

Rökning förbjuden, stående skylt

Rökning förbjuden, liggande skylt

Ansvar för tillsynen 

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver. 

Tillstånd krävs från 1 juli för att sälja tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2019 måste den som säljer tobaksvaror ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.

För att få tillstånd behöver den sökande visa att man är lämplig att utöva verksamheten, samt lämna in lämna in ett egenkontrollprogram i ansökan.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigarretter
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)