Ny lag om kommuners brottsförebyggande arbete

30 juni 2023
Kommun och politik

Från och med 1 juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Nyköpings kommun jobbar sedan flera år tillsammans med polisen för att stärka det brottsförebyggande arbetet.

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att alla kommuner ska ta fram löpande lägesbilder över den brottslighet som förekommer i kommunen, kartlägga och analysera orsaker till brottsligheten samt ta fram åtgärdsplaner för hur kommunen ska agera för att minska brottsligheten. Nyköpings kommun arbetar redan utifrån samtliga metoder och uppfyller kraven i den nya lagen.

- Vi har arbetat brottsförebyggande i flera år och har en god samverkan med polisen då det varit en prioriterad fråga för Nyköpings kommun. Vi känner oss väl rustade inför att den nya lagen träder i kraft och ser positivt på att det nu blir lag på att alla kommuner får ansvar att jobba brottsförebyggande, säger Ahmad Eid, kommunstyrelsens vice ordförande.

I Nyköpings kommun finns till exempel en styrgrupp för säkerhet som består av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören, chefen för Räddning och säkerhet samt lokalpolisområdeschefen. Det finns även en säkerhetsgrupp bestående av kommunens högsta ledning och kommunpolis samt ett lokalt brottsförebyggande råd.

Samverkan med polisen

Mellan Nyköpings kommun och polis finns också samverkansavtal, handlingsplaner och medborgarlöften. Dessa styrdokument anger riktningen för vad kommun och polis gemensamt ska jobba med.

Tillsammans med polisen och andra externa verksamheter arbetar också kommunen utifrån metoden EST, Effektiv samordning för trygghet, för att veckovis samla in en aktuell lägesbild och vidta åtgärder för att minska otrygghet och brottslighet.

Läs mer om det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Läs mer om den nya lagstiftningen på Sveriges riksdags webbplats.