Meny

Ny gång- och cykelpassage vid Västra viadukten

29 mars 2021
Trafik och resor

Nyköpings kommun bygger om gång- och cykelpassagen över Västra viadukten för att öka trafiksäkerheten. Arbetet börjar den 6 april och beräknas vara klart i slutet av juni.

Nuvarande passage går uppe på krönet av Västra viadukten. Den är gen och attraktiv för gående och cyklister, men har visat sig vara för osäker. Bilister ser inte passerande då det kan vara motljus uppe på krönet och billjus kan blända vid mörker.

Nu kommer gång- och cykelvägen under bron att byggas om så att den blir tillgänglig och säker. Samtidigt tas nuvarande passage uppe på bron bort.

- Vi har haft ett antal händelser som gör att vi ser det nödvändigt att bygga om passagen för fotgängare och cyklister. Med en ny säker passage under bron hoppas vi att allvarliga händelser kan undvikas, säger Tommy Carlsson, verksamhetschef för Gata, Park, Hamn.

En annan effekt av ombyggnationen är att framkomligheten ökar för biltrafiken. Flödet i denna in- och utfart till stadskärnan blir bättre med färre stopp och köer.

- Den ökade framkomligheten är en bonuseffekt när vi bygger två körfält ut ur staden, det viktigaste är att fotgängare och cyklister är säkra, säger Tommy Carlsson.

På den södra sidan av bron bygger Nyköpings kommun också en trappa i slänten. Gång- och cykelvägen under bron får ny asfalt och mer belysning sätts upp. Kanterna rensas också från sly och nya buskar planteras.

Begränsad framkomlighet

Under arbetets gång blir framkomligheten begränsad, men ingen avstängning behöver göras. Följ skyltning på plats.

Läs mer på nykoping.se/vastraviadukten