Meny

Ny bygglovstaxa från 1 juli föreslås

14 maj 2019
Bo, bygga och miljö

Nyköpings kommun får en ny bygglovstaxa om beslutet fattas i Kommunfullmäktige. Första steget är att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar beslut på sitt sammanträde 21 maj 2019. Den nya taxan ger en mer rättvis avgiftsberäkning och är enklare att förstå för både medborgare och företagare. 

En stor fördel är att man direkt i taxan kommer att kunna utläsa vad avgiften blir för respektive typ-ärende. Avgiften per timme är baserad på Samhällsbyggnads bygglovenhets kostnader för 2018 och genomsnittlig handläggningstid per handläggare och år. Samtliga avgifter som exempelvis kostnader för kartunderlag kommer nu att inkluderas i priset, inga extra kostnader (utöver för eventuell utstakning) tillkommer. 

Den nya taxan sätts enligt Sveriges Kommuners och Landstings taxemodell från 2016 och den innebär både höjningar och sänkningar. Flera kommuner har redan gått över till den här modellen.

Den nya avgiften motsvarar genomsnittskostnaden för det aktuella typärendet. I den nya taxan ingår avgifter för nybyggnadskarta (minst 8 000 kr) i totalkostnaden för bygglovet. För ett enbostadshus kommer det att totalt kosta ca 33 250 kr med den nya taxan. Med nuvarande taxa är totalkostnaden för ett bygglov för motsvarande enbostadshus 24 823 kr, om man räknar in alla avgifter. 

- I strid med gällande lagstiftning så subventioneras nuvarande taxa idag genom höga kostnader för bygglov för flerbostadshus, en subventionering som nu tas bort och som gör att taxan ökar för enbostadshusen. Den nya taxan för flerbostadshus minskar istället eftersom samtliga kostnader kommer att motsvara den egentliga tiden för handläggningen av ärenden, säger Anna Selander, Samhällsbyggnadschef i Nyköpings kommun.

Föreslagen taxa och taxemodell bygger på bestämmelserna om taxa i 12 kap. 8 och 10 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 2 kap. 5 och 6 (självkostnadsprincipen) §§ kommunallagen (2017:725).

Om den nya taxan beslutas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige enligt planering gäller den från 1 juli. Ärenden som har påbörjats innan 1 juli 2019 följer den taxemodell som gäller idag till och med 30 juni 2019.

Ta del av underlaget till kallelsen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 21 maj.