Nu undersöker vi hur du reser

27 mars 2019
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik

Under våren genomför Nyköpings kommun en resvaneundersökning. Syftet med undersökningen är att få ökad kännedom om Nyköpingsbornas dagliga resvanor samt undersöka varför vi gör de transportval vi gör. Resultatet blir ett underlag för kommande samhällsplanering i ett växande Nyköping. 

Under april månad kommer 3500 invånare i Nyköpings kommun att få hem en enkät och en resedagbok, som går att svara på digitalt eller via post. Där får de möjlighet att ge sina synpunkter på trafiksystemet nu och i framtiden samt redovisa sina faktiska resor under en utpekad dag. 

- Resultatet från både enkäten samt de faktiska resorna som görs idag kommer ge oss en tydlig bild av vilka utmaningar vi står inför i transportsystemet. Underlaget kommer sedan användas i samhällsplaneringen och för planeringen av framtida trafiklösningar, säger Johanna Friberg, projektledare på Samhällsbyggnad.

10 000 fler invånare till 2030

Nyköpings kommun har som mål att växa med 10 000 invånare i fram till år 2030, vilket ställer ökade krav på stadens infrastruktur och transportsystem. 

2016 antog Kommunfullmäktige Nyköpings kommuns Transportstrategi. I den lyfts behov, ställningstaganden och strategier för framtida tillgänglighet och mobilitet fram. De behoven är särskilt tydliga i en kommun som fortsätter att utvecklas och förtätas. Transportstrategin lyfter särskilt fram prioriteringar för att förbättra och underlätta för alternativt resande till bil. 

För att skapa hållbara trafiklösningar i ett växande Nyköping behövs dock mer kunskap om kommuninvånarnas transportval och resebeteenden. Därför beslutade Kommunstyrelsen 2018 att en resvaneundersökning bland Nyköpingsborna skulle genomföras. 

Vi har anlitat Intermetra Business & Market Research Group AB för att genomföra undersökningen. Svaren behandlas med full sekretess och i enlighet med den nya GDPR-förordningen. När resultatet redovisas kommer ingen att kunna se vad enskilda personer har svarat.

 

Kontaktuppgifter för frågor om undersökningen:

Har du fått enkäten och har frågor om hur undersökningen går till eller vill ha hjälp med att fylla i formuläret? Då kan du kontakta Intermetra på telefonnummer: 031–60 12 08  eller e-post: svar@intermetra.se

Kontakt för media

Har du frågor om varför resvaneundersökningen genomförs eller hur resultatet ska användas? Kommunens kontaktpersoner är:

Johanna Friberg, projektledare, Samhällsbyggnad 0155 - 45 70 94, johanna.friberg@nykoping.se

Magnus Bäckmark, trafikplanerare, Samhällsbyggnad 0155-24 81 02, magnus.backmark@nykoping.se