Meny

Nu stärks det systematiska arbetsmiljöarbetet

23 april 2021
Kommun och politik Kommun och politik

Arbetsmiljöverket genomför nationella inspektioner av kommuner och regioner under 2020-2022. I mars var det Nyköpings kommuns tur och resultatet används nu som ett stöd för att stärka det systematiskt arbetsmiljöarbetet.

Syftet med de nationella inspektionerna är att säkra styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på högsta ledningsnivå, så att positiva arbetsmiljöeffekter uppnås och att ohälsa och olyckor förebyggs.

Inledande inspektionsmöte med högsta ledningen

Inspektionen i Nyköpings kommun genomfördes digitalt och bestod av ett inledande inspektionsmöte då Arbetsmiljöverket träffade kommundirektör, HR-chef, berörda divisionschefer för de stickprovsinspektioner som ingick i inspektionen (Division Social omsorg och Division Utbildning), arbetsmiljöingenjör, huvudskyddsombud, fackliga företrädare samt representant för kommunstyrelsen.

Stickprovsinspektioner i verksamheter

Stickprovsinspektioner genomfördes därefter på tre förskolor och tre gruppbostäder. Med på dessa inspektioner var verksamheternas respektive chefer, lokalt skyddsombud och HR-partner.

- Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för oss som arbetsgivare, säger Katarina Högström Hadfy, HR-chef i Nyköpings kommun. Inspektionen ger oss ett stöd för oss att utveckla arbetsmiljöarbetet, där målsättningen är att erbjuda en främjande och säker arbetsmiljö för alla oss som arbetar i kommunens olika verksamheter.

Utvecklingsområden har identifierats

Arbetsmiljöverkets inspektion har identifierat ett antal utvecklingsområden som nu ska hanteras. En uppföljande revision är planerad om ett år, då granskas kommunen för att se hur bristerna har åtgärdats.

- Ett exempel på områden vi behöver arbeta med är att se över våra befintliga rutiner och styrdokument för att säkra att de ger bra stöd och riktning på alla nivåer inom kommunen, säger Katarina Högström Hadfy, HR-chef i Nyköpings kommun. Vi behöver också samordna tillbuds- och olycksfallrapportering som redan idag finns på plats, men som inte är samordnad.

En årlig genomlysning och uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska säkras som ett led i att ytterligare stärka arbetet med ständig förbättring.

- Brister är viktiga att identifiera i en anda av ständig förbättring, men jag vill också lyfta fram den positiva muntliga återkoppling som Arbetsmiljöverket gav oss för det engagemang och den ambitionsnivå som man upplevde under stickprovskontrollerna, säger Katarina Högström Hadfy, HR-chef i Nyköpings kommun. Det är viktigt att värna det engagemanget och inkluderar goda idéer och arbetssätt i det utvecklingsarbete som nu tar sin början.

Bakgrund till Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverket ska inspektera hur landets samtliga kommuner och regioner jobbar för en god arbetsmiljö. Satsningen som pågår syftar till att få kommuner och regioners högsta ledningar att ta ansvar för arbetsmiljön inom all verksamhet, så att personalen håller ett helt arbetsliv. Målet är att få till en långsiktig lösning på arbetsmiljöbristerna i offentlig sektor. Läs mer om inspektionerna på Arbetsmiljöverkets webbplats