Nu blir Östra Storgatan bilfri

24 maj 2023

Onsdagen den 24 maj börjar Nyköpings kommun att skylta om Östra Storgatan för att bli bilfri, säkrare, mer levande och attraktiv. Omskyltningen beräknas ta 2-3 veckor och nya skyltar gäller så snart de sitter uppe.

Förra sommaren fick Stadsbron ny möblering och planteringar för första gången. Nu fortsätter utvecklingen för att göra Östra Storgatan säkrare och mer attraktiv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ska göra så att cyklister och fotgängare får mer utrymme och biltrafiken minimeras.

- Området kan gynnas av att ge plats för andra aktiviteter än biltrafik. Och med hela Storgatan bilfri knyts öster och väster ihop på ett bättre sätt, säger Tommy Carlsson, gatuchef i Nyköpings kommun.

Utvecklingen ligger i linje med Nyköpings kommuns transportstrategi.

Enkelriktad biltrafik på tvärgatorna

Östra Storgatan blir gång- och cykelväg från Stadsbron fram till Skjutsaregatan. Mellan Skjutsaregatan och Stockholmsvägen blir motorfordonstrafik förbjuden. Undantag görs för boende och besökare till Östra Storgatan 26–30 då de inte har någon annan tillfart.

  • På S:t Annegatan kvarstår dubbelriktad trafik och södra delen av S:t Annegatan frigörs för leveranser.
  • På Östra Kyrkogatan och Skjutsaregatan blir det påbjuden sydlig körriktning på båda sidor Östra Storgatan.
  • Cykling tillåts i alla riktningar.

- Med biltrafik tillåten på tvärgatorna får alla plats och tillgång till området och gaturummet. Vi börjar arbetet och omskyltningen från stadsbron. Så snart nya skyltar kommer upp är det de som du ska följa, säger Johan Rubin, planeringschef på Gata, Park, Hamn i Nyköpings kommun.

Fler cykelparkeringar och bilparkeringar flyttas till tvärgatorna

När Östra Storgatan blir gång- och cykelväg flyttas parkeringsplatser för bil till tvärgatorna.

  • De parkeringsplatser för bil som tas bort ersätts till största delen av cykelparkeringsplatser.
  • 12 avgiftsbelagda parkeringsplatser på tvärgatorna görs om till avgiftsfri parkering i 30 minuter.
  • Det tillkommer också 12 nya avgiftsfria parkeringsplatser med tillåten parkering 30 minuter.

Läs mer om bakgrund och beslut på nykoping.se/centrumstrakoster