Meny

Nu antas detaljplanen för Brädgården

14 maj 2019
Bo, bygga och miljö

Förberedelserna för att bygga 300 bostäder på Bilcenters nuvarande tomt i hörnet Ringvägen/Folkungavägen har pågått lite mer än tre år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntas anta detaljplanen 21 maj 2019.

Våren 2018 var detaljplanen ute på samråd och bland annat arrangerades ett välbesökt informationsmöte på Hotell Clarion Kompaniet. Den spännande arkitekturen, med flerbostadshus i 4-6 våningar kombinerat med radhus och stadsradhus i 2-3 våningar, tillsammans med läget för det nya kvarteret lockade många besökare. 

Detaljplanen kompletteras för att stärka utformningen

Under våren i år var det dags för granskning och nu förväntas Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden alltså fatta beslut om att godkänna detaljplanen - och därmed exploatörens förslag att bygga 300 nya bostäder i kvarteret.  Efter granskningen föreslås detaljplanen kompletteras med ytterligare två bestämmelser som styr områdets framtida utförande och utformning där syftet är att verka för ett område med hög kvalitet. De nya bostadshusen har inspirerats av arkitektoniska motiv som är vanligt förekommande i Nyköping med gavelmotiv mot gatan, skiftande material och kulörer samt taklandskap med kupor.

stadsradhus.png

Stadsradhusen är placerade inne i området. Illustration: Pavel Vavilov studio

Effektivt sätt att bygga hållbart

Brädgården 1 gränsar till ett större område som är planerat för omvandling och förtätning enligt den fördjupade översiktsplanen för Nyköping. Läget är strategiskt med utbyggd kollektivtrafik, närhet till centrum med service och närhet till hamnen med rekreationsområden. Att göra plats för bostäder där det redan finns utbyggd infrastruktur är en del i en hållbar samhällsutveckling. 

Brädgården ligger utanför området för riksintresse

Under samråd och granskning har det inkommit synpunkter på byggnadernas höjder. Boende i villaområdet strax intill uttryckte oro för skuggning av sina bostäder och i övrigt uttrycks det att förslaget inte passar in i området med anledning av skalan samt att det anses påverka riksintresset för kulturmiljö negativt. I Nyköpings stadskärna håller bebyggelsen en låg skala med karaktären av en småstad, vilket ska bevaras. Brädgården, liksom andra pågående utvecklingsprojekt i Nyköping, ligger utanför stadskärnan och området som utgör riksintresse.

Just kulturmiljöfrågan är en av många frågor som en kommun har att beakta i samhällsplaneringen och som ska vägas samman med andra aspekter när det kommer till prövningen om markens lämplighet för en viss utveckling. Brädgården påverkar hamnen som närliggande kulturmiljö och bedömningen är att kulturmiljön inte skadas påtaglig och att både området kring ån och byggnader samt miljön i hamnen fortfarande kan förstås och upplevas i sitt sammanhang. 

De som lämnat synpunkter under planprocessen får information via brev och mail om det kommande nämndsammanträdet samt information om hur en överklagandeprocess fungerar. 

Läs mer om detaljplanearbetet för Brådgården 1.

Ta del av underlaget till kallelsen till Miljö- och samhällsbyggnadnsnämndens möte 21 maj.