Meny

Nästa års taxor för avfall och VA är beslutade

21 december 2020
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Vatten och avlopp Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Taxorna för avfallshämtning samt för vatten och avlopp höjs från och med 1 januari 2021.

Avgifterna för hämtning av hushållsavfall kommer att höjas med 6 procent vid årsskiftet, som en följd av att Renhållningen har fått ökade kostnader. Det beror främst på utgifter kopplade till fordonsparken, inköp av matavfallspåsar och höjda avgifter till anläggningarna som tar emot avfallet.
För den som vill hålla nere sin avgift finns det ett sätt som både kunden och miljön tjänar på.
- Vi har en miljöstyrande taxa som innebär att den som är bra på att sortera och återvinna, och därför har små mängder restavfall, betalar mindre än den som behöver ett större restavfallskärl och fler hämtningar. Det går alltså att påverka sin avgift till viss del genom att vara bra på att källsortera, säger Emelie Nylund, renhållningschef.

Även förbrukningstaxan och anslutningsavgiften för vatten och avlopp höjs vid årsskiftet. Kommunstyrelsen har beslutat att höja taxan för Nyköpings kommuns allmänna vattentjänster med fyra procent.
- Taxan höjs för att klara planerade renoveringsåtgärder samt kommande investeringar på grund av ökade miljökrav, klimatanpassningar och en åldrande infrastruktur, säger VA-chef Mats Lindberg.

Läs mer om den nya avfallstaxan här. Taxan för VA-tjänster kommer att publiceras inom kort.