Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för 2023

1 februari 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

På nämndsammanträdet 31 januari 2023 fattades beslut om budget. Budgetramen för nämndens ansvar och verksamhet är 131 miljoner kronor. Med det höga kostnadsläget så innebär detta att nämnden inte gör några extra satsningar under året.

Fokus för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är att fortsätta effektivisera för att möta de ökade kostnaderna och därigenom kunna hålla budget.

Största kostnaden inom nämnden är verksamheten för gata, park och hamn (92,3 mkr) och livsmedelstillsyn (15,7 mkr).

- Med ett starkt fokus på våra kommuninvånare och företagare fortsätter vi att utveckla för att vara tillgängliga på myndighetssidan. Arbetet med att Nyköping ska vara attraktivt för invånare och besökare fortsätter, genom välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser, naturområden och en levande hamn. Vi ska verka för en bra livsmiljö och tillvarata och utveckla Nyköpings värdefulla kulturmiljöer, säger Tommy Jonsson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Länk till nämnens kallelse med hela budgetunderlaget.

Nämndens ansvarsområden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för lokala tillsynen av hälsoskydd och miljöskydd samt livsmedelskontroll i Nyköping. Nämnden ansvarar även för de kommunaltekniska verksamheterna hamn, gata, park, renhållning, vatten och avlopp.