Livsmedelsenheten har stärkt landets beredskap med krishandbok

12 januari 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv

Livsmedelsenheten i Nyköping har haft en nyckelroll i framtagandet av Livsmedelsverkets kommande handbok i krisberedskap. Den har nyligen lanserats i landet. 

livsmedel1_edit.jpg

Under våren kommer Livsmedelsenheten att utveckla sitt beredskapsarbete. Vissa delar i Krishandboken har de redan arbetat med. Målet är att alla på enheten ska ha kännedom om hur enheten ska arbeta med sin beredskap.

Som en av få deltagande kommuner har livsmedelsenhetens chef Emma Bergenrup deltagit i många arbetsmöten och fått med sig värdefull kunskap som Livsmedelsenheten nu ska använda.

"Bidragit med ovärderlig kunskap"

-Representanterna från kommuner och länsstyrelser har bidragit med ovärderlig kunskap och perspektiv i det här arbetet. Tack vare dem har vi kunnat göra handboken mycket mer konkret och verksamhetsnära”, säger Susanna Dukaric, projektledare vid Livsmedelsverket.

Krishandboken är ett uppdrag som Livsmedelsverket fått av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den lanseras i januari 2023 och skickas då till alla kommuner och länsstyrelser i landet. Anledningen är det omfattande arbete som pågår nu för att stärka krisberedskapen och höja förmågan att arbeta effektivt vid en samhällsstörning, skärpt eller höjd beredskap.

Nyköpings kommun är en av få kommuner som bjudits in att delta i arbetet. Linköping, Stockholms stad, Malmö och Länsstyrelserna i Stockholm och Jönköping har också deltagit i projektet.

"Det handlar alltid om teamwork"

-Att hantera krisartade situationer handlar alltid om teamwork mellan oss i kommunen och med andra aktörer. Vi har en beredskapsplan, löpande rutiner och vill att alla medarbetare ska vara medvetna om vad krisberedskap innebär. Arbetet med att stärka beredskapen görs inom många områden nu, inte bara inom livsmedelssidan, säger Emma Bergenrup, chef för livsmedelsenheten. Det här utvecklar och förbättrar vår förmåga.

Livsmedelsenheten i Nyköping utför kontroll i livsmedelsverksamheter som hanterar livsmedel och dricksvatten där bland annat tillagning och försäljning sker och har därför många företagskontakter.

I juni deltog Livsmedelsenheten i krishanteringen av Nyköpings stora vattenläcka då kokningsrekommendationer blev nödvändiga för hushållen.

"Vattenläckan var en bra erfarenhet"

-Det blev en praktisk erfarenhet med intensiva kontakter med livsmedelsverksamheter, säger hon. Det är viktigt att alla inblandade i stabsarbetet också inkluderas i utvärderingsarbetet och att de interna kontakterna mellan kommunens divisioner fungerar. En sak vi tar upp i handboken är att övningar med fördel bör ske mellan enheter och myndigheter inom kommunen. Vattenläckan var en bra erfarenhet och passade perfekt ihop med krishandboken där vi lärde oss en hel del.

Livsmedelsverkets arbetsgrupp har fokuserat på hur olika slags kriser kan förberedas, vilket stöd som krävs, hur prioritering ska ske med mera. Rådet är att förbereda material, kontakter, information och arbetsprocesser så att arbetat kan starta snabbt när en större händelse inträffar.

Oavsett vad det är för kris ska hanteringen kunna göras metodiskt och strukturerat. Den tryckta handboken kommer att finnas tillgänglig som nedladdningsbar fil. Det ska även göras en film och en utbildning för landets livsmedelsinspektörer. Tanken är att chefer och politiker i kommunerna ska kunna ta del av det. Nyköping har också medverkat med en kommunikatör i den nationella kommunikatörsgruppen.