Lex Sarah-rapport om bemötande på boende

13 december 2022
Omsorg och stöd

Två Lex Sarah-rapporter har lämnats av medarbetare i Nyköpings kommun om ett LSS-boende i Nyköping inom funktionsstödsomsorgen. Den ena tar inte upp någon enskild händelse, den pekar snarare på ett klimat inom en enhet i verksamheten.

Det gäller bland annat respektlöst bemötande och skuldbeläggning som kan skapa oro och ångest hos de boende. Den andra rapporterar att en brukare handgripligen tryckts ned i sin stol vilket är en kränkning.

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som har rapporterats enligt lex Sarah ska avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att undanröja risker och utredningar om de inkomna rapporterna pågår.

Kompetensglapp ska åtgärdas

Marie Söderman, chef för Funktionsstödsomsorgen med cirka 400 medarbetare, kommenterar rapporterna.

- Vi är tacksamma att vi har fått kännedom om detta och att medarbetare reagerar på den här typen av händelser. Vi har konstaterat att det finns ett stort utbildningsbehov inom Funktionsstödsomsorgen och jobbar med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Bland annat kartlägger vi allas utbildningsbakgrund och kompetenser och har upptäckt ett glapp som ska åtgärdas under 2023 i ett stort utbildningspaket för medarbetarna. För omedelbara behov pågår en utbildning i lågaffektivt bemötande på tre dagar.

"Får inte upprepas"

Under hösten har ett kvalitetsteam tillsatts med en stödpedagog och två socialpedagoger. De utbildar och ger pedagogiskt stöd och handledning till medarbetarna. Enhetschefen på det aktuella boendet håller dessutom enskilda samtal med samtliga medarbetare.

- Det är olyckligt att sådana här händelser sker, men våra åtgärder visar att vi är på rätt spår. Det här får inte upprepas. Arbetet kräver en större förståelse hos medarbetarna för hur olika funktionsvariationer kan påverka våra boende.

Fakta om Lex Sarah

  • Lex Sarah är en form av avvikelse, ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande där brukaren/klienten/patienten farit illa eller riskerar att fara illa. Är missförhållandet eller risken för missförhållandet allvarligt, ska det anmälas till IVO.
  • Lex Sarah gäller inom socialtjänsten och i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Alla medarbetare och chefer kan göra en Lex Sarah-rapport.