Meny

KS den 9 september 2019

5 september 2019
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Under kommunstyrelsens möte den 9 september ska ledamöterna bland annat fatta beslut om utbyggnad av gator och VA i Björshult samt ta ställning till flera motioner.

Policy för hållbar utveckling

KS föreslås besluta att påbörja ett arbete med att ta fram en policy för hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030. Under förutsättning att förslaget får bifall både i KS och senare kommunfullmäktige föreslås även en politisk styrgrupp tillsättas för att arbeta med frågan. Våren 2020 ska ett förslag till en policy presenteras.

Revidering av strategi

Nyköpings kommuns nuvarande bostadsförsörjningsstrategi är delvis inaktuell och behöver revideras. KS föreslås ge Samhällsbyggnad i uppdrag att revidera strategin som bland annat ska beskriva bostadsbehovet för 2021-2025 och inkludera särskilda gruppers behov.

Gatuutbyggnad i Björshult

Det är fortsatt stort intresse för mark för verksamheter i Nyköpings kommun. Därför föreslås en utbyggnad av VA och gatunät i Björshult. Planområdet består i dag till största delen av skogsmark. Samhällsbyggnad föreslås få i uppdrag att utföra vidare exploatering, försäljning och fastighetsreglering.

Nyköping som fristadskommun

2012 väcktes frågan om Nyköpings kommun ska bli en fristadskommun för hotade kulturarbetare. En utredning beslutades förra året och har nu genomförts. KS föreslås besluta att lyfta frågan till Region Sörmland om den, liknande Jönköpings- och Västra Götalandsregionerna, vill vara en "fristadsregion" som Nyköping i så fall eventuellt kan vara med i. 

Motioner

Ett förslag rör äldres rätt till utevistelse. En annan förslagsställare tar upp frågan om Nyköpings kommuns byte av styrmodell. KS ger även svar på en fråga om ett principbeslut rörande livsmedel i offentliga kök.

Länk till kallelsen med samtliga ärenden samt underliggande handlingar.