Meny

KS 4 november 2019

3 november 2019
Kommun och politik

När kommunstyrelsen (KS) sammanträder 4 november står bland annat krisberedskap och ridhus på agendan.

Styrdokument för krisberedskap 2019-2022

Krisberedskapen i Sverige bygger på att det finns en förberedelse för att hantera samhällsstörningar. Styrdokumentet syftar till att prioritera olika områden och aktiviteter samt fastställa ansvarsområden. KS föreslås godkänna styrdokumentet, som ska utvärderas i slutet av perioden.

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt lag ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i en kommun för att bättre kunna förbereda för hot och risker. En sådan analys är framtagen för Nyköpings kommun och förslaget till KS är att anta den.

Ridsportanläggning

En ny ridsportanläggning är nu projekterad och upphandlad. Den planeras byggas vid Flättna. Kostnaden, som inte inkluderar inventarier och utrustning, beräknas till 79 miljoner. KS föreslås besluta om att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra byggnationen i enlighet med upphandlat och projekterat förslag.

Gator och VA på Arnö

Efterfrågan på industrimark på Arnö är fortsatt stor. KS föreslås besluta att bygga ut gatunätet och VA-anläggningen inom Arnö östra verksamhetsområde, en sidoväg till Tillverkarvägen.

Köpeavtal för fastigheter

KS föreslås besluta om genomförandeavtal och köpeavtal för fastigheterna Bordet 9 och Ratten 9-16, där småhus samt par-/radhus ska byggas. Fastigheterna ligger i Rosenhill, Arnö.

Markanvisningsavtal Catena

Företaget Catena AB vill undersöka möjligheten att exploatera en del av fastigheten Arnö 1:3. KS föreslås godkänna ett markanvisningsavtal på 15 000 kvadratmeter i blivande kvarteret Oljan i Arnö västra företagsområde där bland annat Orio och Eberspächer ligger i dag.

Östra infarten

En trafikanalys över östra infarten till Nyköping visar en rad åtgärder som skulle förbättra trafikflödet. KS beslutar bland annat att godkänna samverkansavtalet med Trafikverket i det aktuella området samt att projektera en cirkulationsplats för Stockholmsvägen, Brandkärrsvägen och Gustavsbergsstigen.

Kompensation till fristående skolor och förskolor

Kommunen hade 2018 underskott i sina kommunala skolor, förskolor och fritidshem. Enligt en dom i kammarrätten ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett resurstillskott till den kommunala verksamheten och fristående verksamheter ska kompenseras med motsvarande belopp. Summan ligger på knappt 9,5 miljoner kronor.

Länk till kallelsen med underliggande handlingar.