Meny

KS 27 maj

20 maj 2019
Kommun och politik

Kommunstyrelsen (KS) ska fatta beslut om bland annat ett avloppsreningsverk i Stigtomta under sammanträdet den 27 maj.

Stigtomta reningsverk

Avloppsreningsverket i Stigtomta har problem med riktvärdena och behöver rustas upp. En ombyggnation är nödvändig för en fortsatt expansion av Stigtomta och kan också göra att Vrena reningsverk kan byggas om till pumpstation som för över spillvatten till Stigtomta. KS beslutar att ge Tekniska divisionen i uppdrag att upphandla ombyggnad av reningsverket. Ombyggnationen bedöms kosta cirka 40 miljoner kronor och pågå under 2019-2021.

 

Fler turer från Nävekvarn

I en tillköpsbeställning till Sörmlandstrafiken vill Nyköpings kommun bland annat utöka trafiken med en morgontur från Nävekvarn till Nyköping under skoldagar. Förstärkningsturer omstruktureras efter behov löpande under året. Ett senare tåg från Stockholm önskas på vardagar efter klockan 22.

 

Trafiken vid Västra infarten

Trafikverket, Region Sörmland, Nyköpings och Oxelösunds kommuner har genomfört en åtgärdsvalsstudie för de västra delarna av Nyköping. Syftet är att skapa en långsiktig hållbar samhällsutveckling gällande trafik. Analysen identifierar brister och behov. Bland annat kommer hela trafikplats Kungsladugården att ses över och kopplingen med Hemgårdspassagen inkluderas. KS godkände återrapporteringen.

 

Intern kontroll av förenings- och kulturbidrag

Revisionsbyrån PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat den interna kontrollen av förenings- och kulturbidrag. Den bedömer att kommunstyrelsen delvis har tillräcklig intern kontroll av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag. Granskarna rekommenderar kommunen att göra vissa förändringar, bland annat göra årliga stickprov samt genomföra fler genomlysningar av föreningar som får bidrag. I ett yttrande skriver kommunen att en översyn av internkontrollen har inletts, men att valet av en ny styrmodell kommer att inverka på hur internkontrollen ska ske. Därför är det bättre att vänta med att förändra internkontrollen i nuläget.

 

Havsplan för Östersjön

Nyköpings kommun ska yttra sig över den nationellt framtagna havsplanen där Nyköping tillhör området Norra Östersjön och Södra Kvarken. Kommunen har inget att erinra mot förslaget, som stämmer väl överens med kommunens syn på vattenanvändningen inom Nyköping. Bland annat anges att riksintresset för energiförsörjning till havs får stå tillbaka för riksintresse för försvaret, luftfart, sjöfart och friluftsliv. KS antog yttrandet.

 

Kallelsen till kommunstyrelsemötet och protokoll från tidigare möten finns här.