Meny

KS 26 augusti

20 augusti 2019
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati Kommun och politik - Ärenden och handlingar

På kommunstyrelsens första möte efter sommaren fattades bland annat beslut om satsningar på integration, utveckling av Rosvallaområdet och sanering av gamla brandstationen.

Satsningar på integrationsfrämjande aktiviteter

Nyköpings kommun har ansökt om och fått nio miljoner kronor i statsbidrag av Tillväxtverket för satsningar på integration under 2019.

Ur statsbidraget beviljar Kommunstyrelsen 400 000 kr för finansiering av tjänsten integrationssamordnare, 350 000 kr tilldelas Räddning och säkerhet för att utöka sina insatser för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen och Samhällsbyggnad får 250 000 kr till sitt arbete med att se över de fysiska förutsättningarna för att utveckla bostadsområdena Brandkärr och Marieberg. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden får 900 000 kr för arbete med att finansiera ferieassistenter och jobbspår för nyanlända.

Utveckling av Rosvallaområdet

Samhällsbyggnad, Näringslivsenheten och Nyköpings Arenor har undersökt möjligheterna att fortsätta utveckla Rosvalla och verksamheterna i området. Som en del i detta har kommunen förvärvat fastigheterna Brandholmen 1:68, 1:69 och 1:71 för att kunna satsa på nya hallar och verksamheter. Bolaget Rosvalla Hotel & WOS handelsbolag presenterade i förra veckan en idé om verksamhet med övernattningsmöjligheter. Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för del av Brandholmen 1:4 och Brandholmen 1:68.

Rivning av slangtorn och rening av dagvatten på gamla brandstationen

Fastigheten Tennishallen 3 behöver saneras då föroreningar påträffats i mark och grundvatten. Räddningstjänsten har sedan 1950-talet fram till 2011 haft brandstation där och hanterat släckmedel innehållande PFAS (perfluorerande alkylsyror), vilket är mycket svårnedbrytbart i naturen. Kostnaden för rening av vattnet och rivning av det gamla slangtornet beräknas till drygt en miljon kronor. Kommunstyrelsen beslutar om finansiering. 

Kommunens köp från privata utförare har följts upp 

Under 2018 köpte kommunen verksamhet från privata utförare för ca 550 miljoner kronor. Genom kontroll och uppföljning ska kommunen försäkra sig om att få god insyn i verksamheterna. Till följd av kontrollen har flera avtal avslutats inom skola, vård och omsorg då brister upptäckts. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen.

Tre inkomna motioner behandlas

Motioner om simundervisning för nyanlända, lokal ceremoni på veterandagen 29 maj och införande av ett visselblåsarsystem i Nyköpings kommun behandlades på kommunstyrelsens sammanträde.

Ta del av hela kallelsen med underliggande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 26 augusti.