Meny

KS 21 oktober 2019

21 oktober 2019
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Ekonomin är i fokus under kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober.

Delårsrapport 2019

Den andra verksamhetsuppföljningen för 2019 visar att helårsprognosen för kommunen är –52 miljoner kronor, vilket är något bättre än i april. Se mer info i separat nyhet.

Plan på åtgärder

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna återrapporten med plan på åtgärder för att få ekonomin i balans. Bland annat ska varje verksamhet 2020 redovisa sina uppföljningar till KS gemensamt för nämnd och division. Dessutom ska en resursfördelningsmodell tas fram som tar hänsyn till förändringar i befolkning. Den är tänkt bli ett viktigt planeringsinstrument för att se behoven av kommunal service.

Fördelning av försörjningsstöd

Totalsummorna i riksnormen fastställs av regeringen. Men den inbördes fördelningen får kommunen själv bestämma över. KS föreslås besluta att den procentuella fördelningen för 2020 är som 2019.

Redovisning av partistöd

Samtliga partier redovisar hur de använt sitt partistöd för 2018 och KS föreslås besluta att utbetala stöd till alla partier 2020 som är representerade i fullmäktige. 

Försäljning av Sågaren 9

KS föreslås godkänna köpeavtalet för fastigheten Sågaren 9, där fastigheter, affärslokal samt underjordiskt garage ska byggas.

Regeringspengar till äldreomsorgen

Nyköpings kommun har möjlighet att få drygt 3 miljoner kronor för att förstärka äldreomsorgen fram till 31 december 2019. KS föreslås ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att besluta om vad pengarna ska användas till.

Länk till kallelsen med underliggande handlingar.