Meny

KS 2 december 2019

29 november 2019
Kommun och politik

På kommunstyrelsens (KS) sammanträde 2 december kommer bland annat projektering av Hemgårdspassagen och nya riktlinjer för skolskjuts upp för beslut.

Utökning av verksamhetsområde för vatten

Nyköpings kommun har eller planerar att bygga ut tjänsterna för vatten, spillvatten och dagvatten vid ett antal fastigheter i bland annat Nävekvarn, Bergshammar och Tängsta. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om gränser för verksamhetsområdena.

Taxeförändringar

KS föreslås fatta beslut om taxeförändringar inom sotning, brandskyddskontroll och planverksamhet.

Slutrapport Toleransprojektet

Toleransprojektet pågick under 2016-2019 för elever i årskurs 8, 50 elever per år. Det visar sig att deltagarna i Toleransprojektet i högre grad än övriga elever får gymnasiebehörighet. TP-elevernas meritvärde har ökat betydligt i förhållande till hela årskullen. Enkäter med elever, föräldrar och mentorer visar också att trivseln, toleransen och tryggheten i skolan har ökat i och med projektet. KS föreslås godkänna slutrapporten.

Förstudie för kostsamverkan

KS föreslås besluta att kommunen tillsammans med Region Sörmland i en förstudie ser hur de kan dra nytta av varandra i kostfrågor. Köket i lasarettet i Nyköping byggs nu om och kapaciteten ökar. Det gör det möjligt att mat till kommunens äldreomsorg lagas där. I så fall måste ett samverkansavtal tas fram och det är detta som förstudien ska ta fram en modell för.

Framtagande av koldioxidbudget

Uppsala universitet har börjat ta fram koldioxidbudgetar för ett antal kommuner och regioner. Nu väntas KS fatta beslut om att Nyköping ska samarbeta med Uppsala universitet för att ta fram en liknande koldioxidbudget för Nyköping. Syftet är att få ett underlag för politisk prioritering i miljö- och klimatfrågor.

Ändring av riktlinjer för skolskjuts

Nyköping planerar att ändra riktlinjerna för skolskjuts inför nästa år. Bland annat ska sträckan som elever med skolskjuts förväntas ta sig till närmaste hållplats bli kortare. Man ska dessutom inte behöva ansöka om skolskjuts lika ofta.

Framtagande av parkeringsstrategi

KS föreslås besluta att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny parkeringsstrategi samt mobilitets- och parkeringsnorm. Den gamla strategin från 2011 har varit till stor nytta och nästan samtliga rekommendationer i tillhörande handlingsplan har genomförts. I det framtida arbete med parkering behövs en uppdaterad strategi.

Projektering av Hemgårdspassagen

En utredning och förprojektering av Hemgårdspassagen är gjord. Hemgårdspassagen är tänkt att  avlasta Brunnsgatan och möjliggöra ny exploatering i området Dammgruvan samt avlasta trafikplats Hållet. KS föreslås besluta att uppdra till Tekniska divisionen att projektera passagen tillsammans med Trafikverket och dess arbete med järnvägsanläggningen för Nyköpings resecentrum. Hemgårdspassagen är beräknad att kosta cirka 94 miljoner kronor.

Ny förskola i Oppeby

KS föreslås besluta att Tekniska divisionen ska projektera och upphandla en ny förskola med fem baser vid Oppeby skolområde. Sedan tidigare är en lika stor förskola under projektering i Oppeby gård.