KS 13 maj 2019

13 maj 2019

En ny förskola vid Träffen och ny utrustning till Culturum. Det hör till punkterna på kommunstyrelsens (KS) dagordning den 13 maj.

Anpassning av lokaler på Culturum

KS föreslås fatta beslut om att avsätta 600 000 kronor för att rullstolsburna och personer med hörselnedsättning ska få bättre tillgänglighet i konferenslokaler i Culturum. I nuläget kan högst tio personer få hörhjälp samtidigt, medan ett nytt system går att använda av obegränsat antal personer och dessutom blir mindre utpekande.

Förskola på Träffen

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om investeringen på 73,3 miljoner kronor för bygget av en förskola med 5 baser, 150 platser. Om KS bifaller förslaget får Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra bygget, division Barn Utbildning Kultur upphandlar inredning och utrustning för förskolan. Måltidsservice får enligt förslaget i uppdrag att upphandla och köpa in köksutrustning. Bygget av den nya förskolan planeras starta under hösten 2019 så att den kan stå klar 2021. 

Teknisk utrustning till Campus

Campus Nyköping har utökat sin verksamhet inom yrkeshögskola, högskola och SFI. Kommunens IT-avdelning har flyttat och deras lokaler ska anpassas till undervisningsverksamhet. KS föreslås besluta att avsätta 400 000 kronor för teknisk utrustning samt 200 000 för möbler till de nya lokalerna.

Avsiktsförklaring Skavsta

KS föreslås besluta att godkänna avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB. Kommunstyrelsens ordförande blir Nyköpings kommuns representant i styrgruppen. 

Stimulansmedel till barn- och ungdomsvård

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2016-2020. Nyköpings kommun kan begära 1,4 miljoner kronor och använda för att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare eller administratörer. KS föreslås besluta att söka medlen.

På nykoping.se finns kallelsen i sin helhet.

Här kan du även cirka två veckor efter KS-sammanträdet läsa protokollet från mötet och se vilka beslut som togs.