KS 11 mars

5 mars 2019
Kommun och politik

På kommunstyrelsens bord den 11 mars ligger bland annat frågan om en ny styrmodell för Nyköpings kommun.

Beställning från Kommunstyrelsen till Tekniska divisionen

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget på beställning från KS till kommunfastigheter på Tekniska divisionen. Som uppdrag i beställningen ligger bland annat det särskilda uppdraget att utreda förutsättningarna att bli mer självförsörjande på el, exempelvis med hjälp av solenergi. 

Beställning från Kommunstyrelsen till Räddning och Säkerhet 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget på beställning från KS till Räddning och Säkerhet. I beställningen ligger bland annat det särskilda uppdraget att samordna och koordinera insatser för att främja integration och motverka segregation. Detta under förutsättning att det aviserade statliga bidraget delas ut.

Utbyggnad av gata i Stigtomta

KS föreslås att ge Tekniska divisionen i uppdrag att bygga ut allmän platsmark och VA-anläggningar i kvarteret Tängsta, Stigtomta. 7,5 miljoner kronor anvisas till uppdraget. VA-utbyggnaden finansieras med anslutningsavgifter. Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder på båda sidor om en återvändsgata.

Byte av styrmodell

Kommunstyrelsen föreslås ge tf kommundirektör i uppdrag att upphandla en konsult för att förbereda för byte av styrmodell. En politisk styrgrupp bestående av gruppledarna ska också inrättas både som stöd för upphandlingen och för en bred politisk förankring under konsultens uppdragstid. 

Bakgrunden till att se över styrmodellen är att Nyköpings kommun har haft nuvarande beställare-utförarmodell sedan 1992. I takt med att samhället har utvecklats och kraven på kommunens verksamheter ökat har modellen både från politikers och tjänstemäns håll upplevts som komplicerad och ibland otydlig. Samtidigt finns delar som fungerar bra och som bör dras lärdom av. Den upphandlade konsulten ska både redovisa hur jämförbara kommuner arbetar och med hjälp av politikers och tjänstemäns synpunkter föreslå en modell som gör Nyköpings kommun effektivare och tydligare i sin organisation. Arbetet ska slutredovisas senast den 31 december 2019.

Medborgarförslag om Bo-kampanjen

Förslagsställaren anser att de svart-vita bilderna i Bo i Nyköping-kampanjen borde bytas ut mot bilder i färg. Eftersom kampanjen, som pågått i 14 år, varit framgångsrik och prisats av marknadsföringsexperter och forskare finns för närvarande inga planer på att ändra kampanjen. Förslaget föreslås avslås av KS.

Medborgarförslag om en lasershow

Nyårspromenaden borde kompletteras med en lasershow, anser en medborgare, eftersom fyrverkerier skräpar ner. Eftersom det kommunala nyårsfirandet redan nu innehåller ljuseffekter och inte fyrverkerier föreslås medborgarförslaget avslås. Kultur- och fritidsnämnden utesluter inte att firandet i framtiden kommer att innehålla exempelvis en lasershow.