KS 11 februari

4 februari 2019
Kommun och politik

Nya riktlinjer för skolskjuts och investering i ett större undervisningsmaterial. Det tog kommunstyrelsen ställning till under sammanträdet den 11 februari.

Förberedande arbeten på Vägporten

För att så småningom samla division Social omsorgs olika delar som i dag finns utspridda i kommunala och externförhyrda fastigheter köptes fastigheten Vägporten (Östra Rundgatan) tidigare in. Nu ska den renoveras och när verksamheterna har flyttat in kan andra kommunala kontorsfastigheter säljas. KS beslutade att ge Tekniska divisionen i uppdrag att under våren 2019 genomföra förberedande arbeten som att demontera undertak och riva vissa väggar. Till det avsätts 5 miljoner kronor. Senare entreprenadarbeten beräknas kunna påbörjas under hösten 2019.

Investering i flygplan

De flygplan som eleverna kan arbeta med på flygteknikprogrammet och yrkesutbildningarna på Skavsta köptes in för mellan 20 och 30 år sedan. Division Barn utbildning kultur (BUK) har tidigare fått i uppdrag att upphandla nya flygplan med turbinmotor som motsvarar kraven från Transportstyrelsen, Skolverket och myndigheten för yrkeshögskolan. Detta även för att antal elever på utbildningarna på Skavsta har ökat. KS fattade beslut om att tilldela BUK 3,7 miljoner kronor för att köpa in de två flygplan som upphandlats.

Naturvårdsplan utvärderas

Den senaste Naturvårdsplanen för Nyköping togs fram 2008 och i planen framgår att den bör utvärderas och revideras 2018. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnad i uppdrag att utvärdera planen och påbörja arbetet med att ta fram en ny plan. Förslaget är att den ska tas fram i samverkan med det pågående projektet med en reviderad översiktsplan. Den politiska styrgruppen för översiktsplanen föreslås vara densamma för arbetet med Naturvårdsplanen.

Riktlinjer för skolskjuts

Reglerna för skolskjuts ses över när ansvaret samlas hos Samhällsbyggnad. Bland annat ska det nu gå att få skolskjuts mellan skola och fritidshem för elever i särskolan, i stället för som tidigare enbart mellan skola och hemmet. Resor kan även beviljas mellan korttidsboende och skola. Anna af Sillén (M) yrkade återremiss i ärendet i första hand, avslag i andra. Sofia Hallgren Remnert (L), Marita Göransson (KD) och Malin Karlsson (SD) instämde i yrkandet. Beslut fattades enligt framskrivet förslag.

Länk till KS-kallelsen.