Meny

KS 10 juni

5 juni 2019
Kommun och politik

Under kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni fattades bland annat beslut om nya taxor inom avfall och bygglov. 

Förändring av taxor för bygglov

KS fattade beslut om att i första hand höja avgifter för bygglov. Vissa ärendetyper får i stället sänkningar. De nya taxorna motsvarar kostnaden för handläggning av ärendena och blir därmed mer rättvis. Den nya taxan ska vara lätt att förstå och tillämpa. Beslut ska senare även fattas i kommunfullmäktige. Läs mer om förslaget.

Ny taxa för provtagning av vatten

KS beslutade om taxa för provtagning av vatten och avlopp vid Vattenlaboratoriet. Det kan exempelvis gälla analyser av dricksvatten och prover vid strandbad. Om taxan blir antagen av KS och senare KF kommer den att börja gälla från den 1 juli.

Taxa för fettavfall

En ny mottagningsanläggning för fettavfall måste anlitas, då Brandholmens reningsverk inte längre kommer att kunna ta emot det. Taxan för fettavfall föreslås justeras, eftersom det tar längre tid att tömma fett än vanliga brunnar och tankar. Tilläggsavgiften för slangdragning ska även bidra till en bättre arbetsmiljö vid slamtömning. Kommunfullmäktige ska ta ställning till förslaget om höjd taxa, som i det fall den antas börjar gälla den 1 oktober.

Markpolicy för kommunen

KS beslutade om en revidering av markpolicyn. Kommunens ägande av mark ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. Perspektiven för policyn är social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att kommunen ska äga tillräckligt mycket och strategiskt viktig mark för att kunna bygga bostäder, erbjuda kulturmiljöer, ha ett rikt växt- och djurliv samt planera för framtiden. KF ska också ta ställning till revideringen.

Förklaring avseende revisorernas anmärkning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av årsredovisningen för 2018 med anledning av beviljande av ansvarsfrihet. Inför kommunfullmäktiges behandling av ansvarsfrihet avseende revisorernas anmärkning i revisionsberättelse för 2018 har en förklaring skrivits. Beslut fattades enligt förslag, men M, L och KD samt SD lämnade in skriftliga reservationer mot förklaringen.

Tur mellan Stavsjö fritids och Ålberga skola

KS beslutade att låta Samhällsbyggnad upphandla ett fordon för att yngre elever i Ålberga skola ska kunna fortsätta att börja dagen på fritids i Stavsjö för att sedan bli skjutsade till skolan i Ålberga. Läsåret 2019/2010 beräknas finansiering av transporten kosta 177 000 kronor.

Barnens rätt stärks

KS föreslås avsätta 60 000 för att utbilda tjänstemän inom barnrätt. Kommunledningskansliet ska arbeta fram metodstöd inför att barnrättslagen träder i kraft 1 januari 2020. Samtliga verksamheter ska också uppdatera interna riktlinjer och rutiner.

Prioriteringar för nödvatten

En plan är framtagen, som bland annat föreslår prioriteringar för hur vatten ska säkras till de invånare som behöver det bäst i händelse av vattenbrist. Planen pekar också på ett behov att inventera utrustning för att leverera vatten. KS godkände prioriteringarna, medan två att-satser som handlade om mandat och delegationer i händelse av vattenbrist ströks.

Länk till kallelsen med samtliga ärendepunkter.