Meny

KS 10 februari 2020

7 februari 2020
Kommun och politik

Förslag om avgift för borgerlig vigsel och förlängning av IT-samarbete med Oxelösunds kommun är två av ärendena som tas upp till beslut på kommunstyrelsens (KS) möte 10 februari.

Avgift för vigsel

För att täcka administrativa kostnader föreslås KS fatta beslut att ta ut en avgift för borgerlig vigsel på 300 kronor för par där minst en person är folkbokförd i Nyköping. Avgiften blir 500 kronor om båda är folkbokförda i annan kommun. Avgifterna föreslås gälla från 1 maj 2020.

Svar på motion om motioner

SD:s Thom Zetterström väckte 2017 motionen om att tillgängliggöra motioner, interpellationer och medborgarförslag i ett sökbart register för att underlätta för allmänheten och öka intresset för demokratin. Bedömningen är att ett sökbart register på medborgarförslag i nuläget skulle vara för dyrt att införa, eftersom hanteringen skulle vara relativt omfattande. Informationen finns redan nu på webben. KS föreslås avslå motionen.

Samarbetsavtal kring gemensam IT-verksamhet

Nyköpings och Oxelösunds kommuner hade ett samarbetsavtal kring en gemensam IT-verksamhet. Det har nu löpt ut, men förslaget är att förlänga det fram till årets slut. Under tiden pågår projektet Gir@, för att se över hur kommunerna på ett bättre sätt ska möta kraven på drift, förvaltning och utveckling. Sedan är tanken att ta fram ett helt nytt avtal.'

Återrapportering av integrationsmedel från Tillväxtverket

Handlingar distribueras efter beslut i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Exploateringsavtal för bostäder

KS föreslås besluta att godkänna exploateringsavtalet för fastigheten Venus 1, där bostäder planeras. En flytt av transformatorstationen och ombyggnad av en gång- och cykelväg ingår också i planerna.

Markanvisningsavtal

KS föreslås besluta att godkänna markanvisningsavtal för fastigheten Nyköping Kyrkvärden 1 och 2 (Stenbro), Lidret 1 och Skullen 1 (Fågelbo), Tängsta 1:295 (Stigtomta) samt del av Högbrunn 1:5 och Fargo 3 (Hemgården). Det senare gäller företagsetableringar, övriga bostäder.