Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budget 2023

3 februari 2023
Kommun och politik

1 februari fattade kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslut om budget för 2023. Budgetramen fastställdes till 104 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med drygt 16 miljoner kronor jämfört med år 2022.

En väsentlig förändring i budget är att nämnden nu inom budgetram avsätter 9 miljoner kronor till insatser för att minska och motverka segregation.

Nämnden har tidigare tilldelats särskilda medel från Kommunstyrelsen för ändamålet. Vidare har vuxenutbildningen fått en utökad budget då verksamheten bland annat fått skyldighet att kartlägga och validera utbildning.

– Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens prioritering 2023 är att skapa tydligare riktlinjer för att personer, som idag är beroende av försörjningsstöd, ska komma in i arbete, praktik och språkträning. Detta på arbetsplatser både inom kommunen och inom näringslivet. Aktiviteten ska vara individanpassad efter personens behov och ske på heltid. Det är politikens prioritet att vi lyckas med integrationen och att medborgare blir självförsörjande. Med rättigheter följer också skyldigheter, det måste bli tydligare. säger Johan Wachtmeister (M), kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Länk till nämndens kallelse med hela budgetunderlaget.

Nämndens ansvarsområden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom arbetsliv, lärande för vuxna och integration. Den har även hand om feriepraktik och det kommunala aktivitetsansvaret.