Meny

Kommunstyrelse 6 april 2020

6 april 2020
Kommun och politik

Nu är bokslutet för Nyköpings kommun 2019 klart. Ett tiotal medborgarförslag ligger också på dagordningen. Det är några av ärendena som tas upp under kommunstyrelsens (KS) sammanträde 6 april.

Årsredovisning 2019 för Nyköpings kommun

Balanskravresultatet för 2019 landar på svagt plus, 0,4 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader ökade med 3,4 procent under 2019, vilket är lägre än snittet på 4,7 procent de senaste fem åren. KS föreslås besluta att godkänna upprättat bokslut och föreslå att kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen.

Årsredovisning för Stadshuset AB

Årets resultat landar på ett överskott på 126 000 kronor och för bolagskoncernen 30 758 kronor. KS föreslås besluta att lägga årsredovisningen till handlingarna. Även kommunfullmäktige ska därefter fatta beslut i ärendet.

Årsredovisning för Nyköpingshem AB

Årets resultat för Nyköpingshem ger ett överskott på 28 848 kronor. KS föreslås besluta att lägga årsredovisningen till handlingarna. Även kommunfullmäktige ska därefter fatta beslut i ärendet.

Årsredovisning för Gästabudsstaden AB

Årets resultat för Gästabudsstaden landar på ett överskott på 14 047 kronor. KS föreslås besluta att lägga årsredovisningen till handlingarna. Även kommunfullmäktige ska därefter fatta beslut i ärendet.

Årsredovisning för Nyköping Vattenkraft AB

Årets resultat för Nyköping Vattenkraft ger ett överskott på 720 000 kronor. KS föreslås besluta att lägga årsredovisningen till handlingarna. Även kommunfullmäktige ska därefter fatta beslut i ärendet.

Anmälan till Migrationsverket angående begränsningar i val av boende

Riksdagen har beslutat om en lagändring som begränsar asylsökandes möjligheter till eget boende (EBO). Syftet är att fler asylsökande ska bosätta sig i områden som ger bättre möjligheter till ett socialt hållbart mottagande. KS föreslås besluta att Nyköpings kommun anmäler till Migrationsverket att kommunen begränsar asylsökandes möjligheter att bosätta sig i Brandkärr. Även kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.

Nya ägardirektiv för Nyköpingshem AB

För att Nyköpingshem enklare ska kunna köpa fastigheter i bolagsform föreslås KS besluta att ändra ägardirektiven. Förändringen innebär att Nyköpingshem kan förvärva aktier eller andelar i andra bolag utan huvudägaren Stadshuset i Nyköping AB:s godkännande genom kommunfullmäktige. Detta under förutsättning att ingen verksamhet bedrivs i bolaget, utan att det bara är fastigheter i bolagsform. Frågan går sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Taxor och avgifter för Nyköpings hamn

KS föreslås besluta att anta ett förslag till förtydligande gällande Östra kajen. Detta för att det ska blir tydligare vilken slags verksamhet som båtar med långtidshyra vid Östra kajen ska bedriva. Verksamheten ska ge ett mervärde för hamnens besökare. En höjning av elpris för permanenta båtplatser föreslås också. Ärendet går sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Resvaneundersökning

En resvaneundersökning genomfördes sommaren 2019 med Nyköpingsbor. Den visar bland annat att 70 procent av resorna görs med bil, att åtta av tio hushåll har tillgång till cykel och att många resor skulle ha kunnat gjorts med kollektivtrafik. KS föreslås besluta att godkänna återrapporteringen.

Internkontrollplaner

Kommunens verksamheter har tagit fram internkontrollplaner för att arbetet ska bedrivas på ett så ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt och lagar, föreskrifter och styrdokument ska följas. KS föreslås besluta att godkänna internkontrollplanerna.

Tio medborgarförslag får svar

Förslag inom olika områden har kommit in från medborgare. Bland annat anser någon att det borde byggas cykelbana mellan Svärta och Nyköping, att hundar ska förbjudas på badplatser och en rund skridskobana borde finnas på Rosvalla.


Länk till kallelsen med samtliga ärenden och underliggande handlingar.