Meny

Kommunstyrelse 26 oktober 2020

22 oktober 2020
Kommun och politik

På kommunstyrelsens bord ligger bland annat frågor om reviderade taxor och delårsrapporten. Dessutom besvaras ett antal motioner och medborgarförslag.

Delårsrapporten för 2020 är klar

Nyköpings kommuns resultat för januari-augusti är +129 miljoner kronor. Det prognosticerade resultatet för helåret 2020 är +42 miljoner. Kommunstyrelsen (KS) föreslås godkänna den upprättade delårsrapporten. Ärendet går sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut. Läs mer om delårsrapporten i egen nyhet.

Revidering av bygglovstaxa

Efter synpunkter från sökanden och handläggare föreslås nu en sänkning av avgift som gäller vissa ärenden som kommer in komplett. Det har under det senaste året visat sig att vissa ärenden blivit dyrare än de borde vara. I den nu gällande taxan är timmarna i tidsuppskattningstabellen för vissa ärendetyper felaktigt fördelade. Beslut fattas först i KS och ärendet går sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Revidering av taxa för planverksamhet

Taxan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet föreslås uppräknas enligt 2021 års prisbasbelopp, som fastställs av regeringen. Den nya taxan gäller från årsskiftet. Beslut fattas först i KS och ärendet går sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motion om röstmottagare vid allmänna val

I en SD-motion från juni 2019 föreslår förslagsställaren att röstmottagare rekryteras externt, för att bidra till allmänheten insyn och förtroende för valsystemet. Hittills har tidigare anlitade röstmottagare kompletterats med kommunanställda som har visat intresse vid förfrågan på kommunens intranät. Att söka nya röstmottagare externt anses bli för omfattande och inte kostnadseffektivt, då intervjuer skulle kräva förstärkning av valkansliet. Förslaget är att KS avslår motionen, men sänder den till valnämnden för möjlighet att ta med motionens intentioner i arbetet framöver. Ärendet går sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motion om anvisning av mark för skolor

I en M-motion från 2016 föreslår motionärerna att kommunen tar fram förslag på mark som kan anvisas till privata skolföretag och byggherrar. Det skulle leda till minskade kostnader för kommunen då investeringsbördan skulle delas med privata aktörer. KS föreslås avslå motionen med hänvisning till att frågan bör avgöras från fall till fall. Ärendet går efter beslut i KS vidare till KF för beslut.

Motion gällande delade turer

I en motion som väcktes 2015 föreslår M, KD, L och C att de delade turerna inom vården tas bort, eftersom de sliter på personalen och äventyrar säkerhet och kvalitet. KS föreslås att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet med att införa heltid som norm inom division Social omsorg kommer att medföra nya arbetssätt där tvingande delade turer inte längre ska behövas. Ärendet går sedan vidare till KF för beslut.

Inköp av ny biblioteksutrustning

Självbetjäningssystemet för utlåning och återlämning av böcker och annan media på Culturum börjar bli slitet efter tio år. Cirka 350 000 transaktioner görs årligen. Byte av delar börjar bli kostsamt och KS föreslås därför fatta beslut om upphandling av ny utrustning.

Avsiktsförklaring gällande köp av grön el

KS föreslås fatta beslut om en avsiktsförklaring med Stockholm Skavsta Flygplats, som planerar att bygga en solcellpark vid flygplatsen. Läs mer i egen nyhet.

Medborgarförslag

KS besvarar ett antal medborgarförslag, bland annat om en endurobana och lekplats i Oppeby.

Länk till samtliga ärenden med underliggande handlingar.