Meny

Kommunstyrelse 18 maj 2020

18 maj 2020
Kommun och politik

Under måndagens kommunsyrelsesammanträde fattas bland annat beslut om busstrafik, ventilation till förskolor samt ett antal medborgarförslag.

Tilläggsbeställning av busstrafik

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga en tilläggsbeställning till Region Sörmland. Den innebär bland annat att servicelinjernas utbud omprioriteras under högtrafik till utbud för stadslinje för att motverka trängsel. Även mindre justeringar för att avgångar bättre ska passa tågtrafikens ändringar föreslås.

Åtgärder i Horsvik

Samhällsbyggnad föreslås få i uppdrag att genomföra nio delprojekt, där LONA-bidrag står för hälften av kostnaden. Det gäller exempelvis parkering, stängsel och skyltning.

Markanvisning Högbrunn

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna markanvisningsavtalet med Enviro Studentbostäder för del av Högbrunn 1:5, inom Högbrunn företagsområde.

Brandlarm till Träffen

I och med den utökade användningen av lokalerna i Träffen, där bland annat förskola bedrivs just nu, är det angeläget att installera ett heltäckande brandlarm med direktuppkoppling till Räddningstjänsten. KS föreslås besluta att avsätta 2 miljoner kronor till detta.

Bättre ventilation till förskolor

Storleken på förskoleavdelningar och vilka rum som används till vad varierar över tid. Därför behöver vissa förskolor nu få bättre ventilation i vissa rum, eftersom de används som vilrum för många barn samtidigt. Sex förskolor behöver åtgärdas: Ringens förskola, Tessins förskola, Saffranets förskola, Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola samt Daldockans förskola. KS föreslås anvisa 950 000 kronor till Tekniska divisionen som får i uppdrag att genomföra anpassningarna.

Svar på medborgarförslag

Kommunstyrelsen svarar på medborgarförslag bland annat gällande klimatfrågor, utegym och belysning vid en gång- och cykelväg längs Örstigsleden.

Länk till kallelsen med samtliga ärenden och underliggande handlingar.