Meny

Kommunfullmäktige 8 september 2020

6 september 2020
Kommun och politik

Under höstens första kommunfullmäktigesammanträde fattas bland annat beslut om naturreservat i Horsvik, detaljplan för Nöthagen och köp av fastigheter på Väster.

Med anledning av rådande pandemi avråder Nyköpings kommun medborgare att komma till åhörarläktaren eftersom det inte går att garantera tillräckliga avstånd. Det går att följa beslutsordningen under mötet på nykoping.se. Ett par veckor efter mötet läggs även det fullständiga protokollet ut där.

Köp av fastigheterna Väster 1:41, 1:42 och 1:43

Nyköpings kommun vill köpa tre fastigheter för 18,4 miljoner av Jernhusen i samband med utvecklingen kommande Nyköpings resecentrum. Kommunfullmäktige (KF) förväntas fatta beslut om köpet och om att Tekniska divisionen ska samarbeta med Jernhusen under projekteringsperioden.

Bildande av naturreservat i Horsvik

2018 köpte Nyköpings kommun skärgårdsfastigheten Horsvik. Nu väntas KF fatta beslut om att bilda naturreservat, en del av arbetet med miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det nya naturreservatet är 100 hektar stort och ligger cirka 2 km norr om Stendörren. Läs mer i egen nyhet.

Köp av innehållet i Nyköping Vattenkraft AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta att förvärva anläggningstillgångarna i Nyköping Vattenkraft AB. I samband med det behövs en ny bolagsordning tas fram liksom nya ägardirektiv.

Likvidation av Nyköpings fastighetsförvaltning AB

Nyköpings fastighetsförvaltning, grundat 1930, är en del av Nyköpingshem men har de senaste 15 åren inte använts. Så länge bolaget existerar krävs en årsredovisning och årsstämma. För att spara på kostnader och administration föreslås KF besluta att bolaget likvideras.

Avtal om överförmyndarnämnd

Nyköpings och Oxelösunds kommuner har sedan 2007 en gemensam överförmyndarnämnd. Nu föreslås att Oxelösund i stället för att betala en fast ersättning till Nyköping stå för kostnaderna motsvarande en heltidstjänst samt kostnad för nämnd och ekonomistöd. Oxelösunds andel av ärendena är cirka en fjärdedel. KF fattar beslut om det nya avtalet.

Återköp av fastigheten Violroten 1

2016 fick Riksbyggen markanvisningsavtal på ett område på norra Arnö och året efter tecknades köpeavtal för 6,3 miljoner. Eftersom intresset för Riksbyggens planerade bostäder på området var lågt föreslås nu kommunen köpa tillbaka marken för samma summa. Om KF bifaller förslaget föreslås sedan samhällsbyggnad få i uppdrag att fortsätta undersöka exploatering av området.

Köp av Svärta gård 2:31

För att Nyköpings kommun ska ha bra möjligheter att växa utanför centralorten är det viktigt med byggbar mark i rätt läge. Därför föreslås KF fatta beslut om att köpa fastigheten Svärta gård 2:31 för 8 miljoner kronor. Den är i nuläget obebyggd och ligger strax intill Sjösa samhälle.

Detaljplan för Nöthagen

Området Nöthagen intill stationsområdet står inför en större utvecklingsfas. Nu väntas kommunfullmäktige fatta beslut om detaljplanen, som innefattar lägenheter, skola, förskola, flera torg med mera. Se tidigare nyhet.

Länk till alla ärenden samt underliggande handlingar.