Meny

Kommunfullmäktige 13 oktober 2020

9 oktober 2020
Kommun och politik

Under kommunfullmäktiges sammanträde 13 oktober diskuteras bland annat styrdokument för äldreomsorgen samt revidering av avgifter inom barnomsorg. Du kan följa en skriftlig rapportering om de beslut som fattas under mötet.

Med anledning av rådande situation gällande smittspridning av coronaviruset uppmanas kommunfullmäktiges ledamöter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symptom.

Allmänheten undanbedes från att närvara på sammanträdet då det på åhörarläktaren inte är möjligt att säkerställa tillräckliga avstånd mellan åhörare enligt Folkhälsomyndighetens råd. Allmänhetens frågestund kommer inte att hållas vid detta sammanträde. Kommunen kommer under tiden sammanträdet pågår att informera om de beslut som fattas:

Revidering av avgifter i förskola och fritidshem

Förslaget som KF ska fatta beslut om gäller förändringar och förtydliganden i texten gällande bland annat inkomstuppgifter, betalning av avgift och rutiner vid obetalda fakturor. Även en möjlighet för Barn- och ungdomsnämnden att fastställa den maxtaxa som Skolverket presenterar årligen i december. Handläggare slipper då förhålla sig till två taxor under året och kommunen förlorar inte intäkter under årets första två månader.

Uppdrag gällande styrdokument för äldreomsorgen

Förslaget till KF innebär att Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ett strategiskt styrdokument för framtidens äldreomsorg i Nyköpings kommun. Fram till år 2030 kommer åldersgruppen över 80 år att öka med 50 procent. En förstärkning av förebyggande och tidiga insatser är nödvändig samtidigt som äldreomsorgen behöver bedrivas med god kvalitet. Förslaget till styrdokument ska presenteras senast i slutet av 2021.

Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende (EBO)

För att det ska bli bättre socialt hållbart mottagande av asylsökande beslutade riksdagen 2019 att kommuner ska kunna begränsa asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa delar av kommunen som är socioekonomiskt eftersatta. KF föreslås besluta att anmäla till Migrationsverket att Nyköpings kommun begränsar asylsökandes möjlighet till eget boende i Brandkärr. 32 kommuner i Sverige har möjlighet till begränsningar i EBO. I Södermanland har förutom Nyköping även Eskilstuna och Katrineholm möjligheten.

Länk till kallelsen med alla ärenden och underliggande handlingar.