Meny

Kommunfullmäktige 12 maj 2020

12 maj 2020
Kommun och politik

Bokslut 2019 och revisionsberättelse ligger som beslutsärenden för kommunfullmäktige (KF), som sammanträder tisdag 12 maj 2020.

På grund av coronapandemin hålls kommunfullmäktige med ett begränsat antal ledamöter och allmänhetens frågestund ställs in. Protokoll från mötet kan i efterhand läsas på nykoping.se.

Länk till underliggande handlingar och förslag till beslut.

Årsredovisning 2019

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa årsredovisningen för 2019. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 0,4 miljoner. Det redovisade resultatet är 18 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner sämre än budget och 32 miljoner bättre än 2018. KF föreslås också besluta att överföra 15 miljoner kronor från eget kapital till avsättning för sluttäckning av deponin Björshult.

Revisionsberättelse 2019

Revisorerna har granskat 2019 års verksamhet inom styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt den verksamhet som bedrivits inom kommunens företag. Revisorerna bedömer bland annat att kommunstyrelsen (KS) inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer även att KS interna kontroll inte har varit tillräcklig. De bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2019. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen. KF föreslås besluta att lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna.

Prövning av frågan om ansvarsfrihet

Kommunens revisorer tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder samt de enskilda ledamöterna. KF föreslås besluta att bevilja ansvarsfrihet.

Medborgarförslag

Det har inkommit medborgarförslag bland annat som gäller två utegym, en basketplan och p-platser. KF föreslås besluta att lämna över förslagen till kommunstyrelsen för besvarande.