Meny

KF 11 februari 2020

11 februari 2020
Kommun och politik

Under kommunfullmäktiges möte 11 februari fattas bland annat beslut om höjda parkeringsavgifter och avgift för icke avbokade hemtjänstbesök. Mötet är öppet för allmänheten och sker i Stadshusets A-sal med start klockan 19.

Motion om ersättning till privat omsorg

Tre L-ledamöter väckte 2017 en motion om att ge privata omsorgsföretag likt skolan en ersättning i de fall underskott från den kommunala verksamheten förs över till nästkommande budgetår. De menar att det annars blir orättvisa villkor. Men Konkurrensverket anser att kommunen har ett större ansvar för dygnet-runtvård och för att ta över om inte privata utförare utför sina åtaganden. Det leder till högre kostnader. Motionen föreslås avslås av fullmäktige.

Motion om digital tavla i Stadshusets entré

SD väckte 2017 en motion om att presentera samtliga fullmäktigeledamöter på en digital tavla i Stadshusets entré. Med nuvarande ekonomiska situation anses det inte ekonomiskt försvarbart att satsa på en ny teknisk lösning när det är lätt redan i nuläget att hitta alla politiker med bilder på nykoping.se. Motionen föreslås därför avslås.

Motion om allmän förskola för treåringar

Sofia Hallgren Remnert (L) väckte 2017 en motion om att kommunen bör verka för att alla treåringar deltar i den allmänna förskolan, för att kunskapsnivån på barnen ska bli så jämn som möjligt inför skolstart. I Nyköping är det endast en liten del, 5 procent, av alla treåringar som inte går i den allmänna förskolan. Alla kallas till den. Motionen föreslås avslås, men kommunledninskansliet anser att det kan vara intressant att undersöka varför vissa föräldrar väljer bort den allmänna förskolan för att kunna motivera fler att välja den.

Delårsbokslut Vattenverksförbundet

Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet för Nyköping- Oxelösunds Vattenverksförbund 2019.

Utökat område för allmänt vatten, spill- och dagvatten

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa nya gränser för allmänt vatten, spill- och dagvatten i områden ibland annat Stigtomta, Arnö, Malmbryggshagen och Bönsta.

Taxeändringar

Kommunfullmäktige föreslås besluta att höja taxorna för brandskyddskontroll. Revideringen är en uppräkning mot sotningsindex. Även taxan för planverksamhet inom samhällsbyggnad ses över. Den gäller planbesked och upprättande av detaljplanehandlingar. Nyköpings kommuns taxa följer prisbasbeloppet som regeringen fastställt. Taxan får räknas upp varje år och revideringen av taxan är en uppräkning enligt 2020 års beslutade prisbasbelopp.

Avgifter i förskola och fritids

Skolverket har beslutat om ett inkomsttak för maxtaxa på 49 280 kronor för 2020. Högsta avgift som debiteras för ett barn i förskola är 3 procent av inkomsten, högst 1 478 kronor i månaden. Kommunfullmäktige föreslås ändra avgifterna i Nyköping i enlighet med Skolverkets beslut om inkomsttak.

Revidering av konstpolicy

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en reviderad konstpolicy. Grundtanken är att satsningar på konst ska göras strategiskt och integreras i byggnadsprojekt. Även flyttbar konst i kommunens lokaler ingår i policyn.

Taxa för parkering

Antalet felparkeringar har ökat de senaste åren och för att få fler att parkera rätt föreslås en höjning av felparkeringsavgifterna. Felparkering föreslås höjas från 500 till 800 kronor. Grov felparkering (trafikfara eller stort hinder för annans framkomlighet) från 900 till 1 300 kronor.

Avgift för ej avbokade besök

26 000 besök från hemtjänsten blir inte av för att brukaren inte är hemma eller inte vill öppna. För att få fler att avboka planerade besök från hemtjänsten och på så sätt använda hemtjänstens resurser bättre föreslås en bomavgift på 150 kronor. Kostnadsminskningen för division social omsorg beräknas bli 1,5 – 2 miljoner kronor årligen.


Länk till samtliga ärenden med underliggande handlingar.