Meny

KF 10 september 2019

9 september 2019
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Den 10 september är det dags för höstens första kommunfullmäktigemöte. På agendan står bland annat en markpolicy för kommunen. Mötet är öppet för allmänheten.

 

 

Markpolicy

En markpolicy har tagits fram för Nyköpings kommun. Den beskriver hur kommunen ska äga mark på strategiska ställen för att kunna säkra och stödja utvecklingen av kommunen. Tre perspektiv är viktiga: Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Varje mandatperiod ska markpolicyn aktualitetsprövas. Kommunfullmäktige (KF) föreslås att anta policyn.

Ny avfallstaxa

KF föreslås anta en ny avfallstaxa för fettavfall, eftersom det är mer tidsödande att ta hand om än vanligt slamavfall. Dessutom måste det köras till en annan anläggning, eftersom Brandholmen inte längre kan ta emot fettet.

Årsredovisning för RAR

KF ska ta ställning till årsredovisningen för Samodningsförbundet RAR och föreslås godkänna den samt ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Övrigt

Kommunfullmäktige ska välja nämndemän till Nyköpings tingsrätt. Förslag delges efter valberedningens sammankomst samma dag som fullmäktige. Kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande Urban Granström (S) ska bemöta en interpellation från Liberalerna gällande nästa års totalförsvarsövning. Efter allmänhetens frågestund sker information om allmän kommunal ekonomi.

Allmänheten välkomnas till kommunfullmäktiges sammanträde som hålls i A-salen i Stadshuset med början klockan 19. I länken finns kallelsen med underliggande handlingar.