Meny

Intervjuer och analys förbättrar Nyköpings kommuns krisledningsförmåga

20 november 2020
Kommun och politik Omsorg och stöd

Coronapandemins påverkan har varit omfattande och inneburit stora konsekvenser för kommunens olika verksamheter, i Nyköping liksom i alla andra kommuner i Sverige. För att utveckla kommunens krisledningsförmåga har en genomlysning av vårens arbete gjorts av konsultföretaget Ramboll.

Ramboll har med utgångspunkt i planen för central krisledning utvärderat det centrala krisledningsarbetet samt samarbetet med divisionernas krisledning. Uppdraget har genomförts med intervjuer och workshops och det lärande perspektivet har varit viktigt i syfte att hitta förbättringar i metodik och struktur i krisledningsarbetet.

Ramboll konstaterar i sin rapport att Nyköpings kommun påbörjade åtgärder inklusive krisledning tidigt under våren jämfört med många andra aktörer vilket visade sig vara viktigt.

- Vi har lärt oss mycket under hanteringen av krisen och att få utvärderingen gjord av en extern part betyder mycket för vårt utvecklingsarbete. Det finns förbättringspotential på både organisatorisk nivå och på individuell nivå, säger Mats Pettersson, kommundirektör.

Bland utvecklingsområdena har Ramboll identifierat det som beskrivs som friktioner i organisationen, särskilt inledningsvis. De berodde bland annat på ett hårt tryck på divisionerna, kombinerat med att arbetsformerna och samspelet var nytt eller ovant för många men också den osäkerhet som fanns om hur krisen skulle utveckla sig. Ramboll beskriver hur flera staber samarbetade enligt den nyligen uppdaterade planen för krisledning, både på central nivå och inom respektive division under våren för att stödja verksamheten och kommunens uppdrag. Kommunen har fortlöpande arbetat med att utveckla formerna för kommunens krisledning under pandemin.

- Pandemin har ställt krav på samarbete där tillit och förståelse för varandra inte alltid funnits. Vi upplever att kommunen varit särskilt mottagliga för de förslag som vi lämnat som stärker förståelse och tillit exempelvis genom uppdragsdialog. Men vi ser också att flera åtgärder har vidtagits under krisen för att skapa bryggor och förbättra förutsättningarna för samarbetet, säger Lars Brånn, marknadsdirektör på Ramboll.

En av de delar som lyfts i rapporten är kommunens goda förmåga till kriskommunikation, där Ramboll menar att kommunen har fått effekt i sitt kommunikationsarbete baserat på kunskap och förmåga. Man lyfter också att kommunen har resurser och kompetenser inom avdelningar som Samhällsbyggnad, Beställarkontor och Räddning och Säkerhet som skulle kunna vara möjligt stöd till övriga divisioner för att stärka krisledningsförmågan.

- Vi får övergripande ett gott betyg i Rambolls rapport, men många av de som har intervjuats lyfter också att det behöver göras ännu mer. Det visar att vi har ett stort engagemang för att göra ett bra jobb för helheten och i synnerhet utveckla kommunens förmåga att hantera kriser, säger Mats Pettersson, kommundirektör.

Lärdomarna från Rambolls rapport har redan haft inverkan på kommunens krisarbete. Den samordningsstab som är upprättad sen några veckor har satts samman bland annat med resurser från Samhällsbyggnad. Samordningsstabens uppgift är att ta in lägesbilder från verksamheterna för att ta fram och analysera dem utifrån ett helhetsperspektiv där den samlade bilden kan ligga till grund för beslut i det centrala ledningslaget.

- Nu gör vi ett arbete med att bedöma och besluta om förslagen på åtgärder i Rambolls rapport. Vi ska ta fram en handlingsplan samt uppdatera planer, utbilda och öva. Vi fortsätter dessutom att lära oss i och med att den här krisen inte är över, säger Mats Pettersson, kommundirektör.