Meny

Halvårsrapport efter Stora Mötesdagen - det här pågår nu

3 mars 2020
Näringsliv och arbete Barn och utbildning Omsorg och stöd Bo, bygga och miljö Trafik och resor Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra Nämnder

Näringslivschef Maria Karlsson och samhällsbyggnadschef Anna Selander  återkopplar nu till företagen det utvecklingsarbete som pågått inom kommunens företagsklimatområde sedan Stora Mötesdagen i augusti.  

Vi presenterade då det långsiktiga arbetet som inleddes i kommunen 2019 och kallas Fokus Nöjd Kund. Vi frågade er, våra cirka 100 gäster, vilka frågor och områden som är viktiga för er att utveckla.

Företagare och kommunrepresentanter arbetade fram trettio förslag i mindre grupper. Efter presentationer och argumentationer kokade företagsrepresentanterna ned dem till tre prioriterade områden.

Här kommer en delrapport av hur arbetet går. Vid nästa Stora Mötesdag i höst presenterar vi arbetet som helhet. Det här ville företagarna se som prioriterade områden

 • Förtydliga miljö- och hållbarhetsarbetet. Lyft Nyköping som en miljö- och hållbarhetskommun
 • Snabbare återkoppling på ärendestatus med en tidplan för ärendet
 • Skapa bättre och mer nischade dialoger gentemot branscher

Miljöarbetet är under utveckling

 • Lyfta fram åtgärder för kommunens gröna omställning
 • Utveckla klimat- och energirådgivning
 • KS-beslut på koldioxidbudget för att nå nya mål
 • Kommunens kost ska bidra till minskad klimatpåverkan
 • Solceller på kommunala byggnader
 • Miljömålsdagar 2020 samt miljöarbete i skolverksamheten
 • Tydligare kommunikation om miljöstrategin

Se mer om det samlade arbetet på webbsidorna Agenda 2030. 

Ärendehantering och snabbare återkoppling

 • E-tjänsterna blir allt fler – och kortar ned handläggningstiderna
 • Snabba svar - Roboten Atom återkopplar snabbt
 • Kvällsöppet på Bygglov på torsdagar
 • Mötet ”Dukat Bord” ger företaget snabba svar på svåra frågor och tillgång till alla handläggare vid ett och samma möte.
 • Bygglov och Livsmedel använder klarspråk och förenklar skrivelser och beslut
 • Bättre intern samverkan utvecklas, exempelvis inom området Mark och Exploatering. Utvecklade samverkansprocesser och ansvarsområden skapar smidigare ärendehantering
 • Etableringsfrågor hanteras alltid först av Näringslivsenheten

Skapa mer nischade dialoger mot branscher

 • Fler nischade kluster utvecklas nu
 • Gamla Bryggeriet blir ett kluster för kulturella och kreativa näringar, får en nära koppling till besöksnäringsarbetet
 • Ett bioplastkluster har precis startat och arbetar nära AgroSörmlands klusterbildning för gröna näringar som Nyköpings kommun stödjer
 • Nyköpings kommun stödjer arbetet inom Hästklustret i Sörmland
 • Ett vård- och omsorgskluster startas under våren.
 • Befintliga kluster: IT-kluster, Byggkluster, Besöksnäringskluster och NYSAM - ett kluster för handel
 • Kommunal upphandling av lokala företag - ett dialogmöte hölls med ett 50-tal företagare på Stjärnholm med Nyköpings och Oxelösunds kommuner som värdar
 • En anbudsskola anordnas i april 2020 av Nyköpings och Oxelösunds kommuner för små och medelstora företag

Hur företagen prioriterar sina frågor stämmer väl överens med kommunens interna fokusarbete Nöjd kund. Ett gott bemötande, bra och tydlig vägledning och smidiga processer är viktiga för vårt näringsliv när de söker tillstånd för att bygga, sälja alkohol, hantera farligt avfall eller hantera livsmedel bland annat.

Kontakterna ska fungera smidigt, upplevas förtroendeingivande och vara snabba. Vi vill göra det lätt för näringslivet att göra rätt och har redan åstadkommit stora förbättringar i servicen. Det ser vi på företagens egna omdömen NKI (nöjd kund index), när de betygsätter sin upplevelse av kommunens ärendehantering.

Mäter företagens egna upplevelser

De tycker till om helhetsupplevelsen, om bemötande, kompetens, rättssäkerhet och information bland annat. Deras upplevelser är redan avsevärt bättre. Väldigt sporrande! Det officiella resultatet presenteras av Sveriges kommuner och Regioner SKR den 22 april.

NKI-undersökningen mäter företagens konkreta upplevelser och Svenskt Näringsliv mäter attityder hos näringslivet till kommunen utan att den tillfrågade behöver ha haft ett ärende. Båda mätningarna är viktiga för oss och en grund för vårt uthålliga och långsiktiga arbete.

Vi hoppas vi får tillfälle att ses eller höras i några av våra verksamheters aktiviteter. Kanske vid företagsbesök, företagsluncher eller frukostar, via nyhetsbrev eller telefon. Du når oss alltid på 0155-24 81 50 eller via naringsliv@nykoping.se.

Vänliga hälsningar

Maria Karlsson, näringslivschef, Nyköpings kommu, 

Anna Selander samhällsbyggnadschef, Nyköpings kommun