Grönt ljus för detaljplan Nöthagen

25 november 2022
Bo, bygga och miljö Kommun och politik Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner

Detaljplanen för Nöthagen vinner laga kraft efter ett antal överklaganden. Det meddelade Mark- och miljööverdomstolen i dag.

Nöthagen ska omvandlas från industriområde till en stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola och förskola. Det blir en av Nyköpings största stadsdelar med cirka 1600 nya lägenheter, kontor, handel samt förskola och skola med direkt koppling till nuvarande stationsområde.

För att kunna påbörja omvandlingen krävs en lagakraftvunnen detaljplan. Vägen dit har varit lång men i går godkändes planen slutligt.

- Äntligen har vi ett beslut och kan gå vidare med att förverkliga planerna för detta spännande område, säger Maria Ljungblom, samhällsbyggnadschef i Nyköpings kommun.

Detaljplanen har antagits en gång tidigare, den 8 september 2020. Det beslutet överklagades till sista instans där beslutet att anta detaljplanen upphävdes. Detaljplanen reviderades i delar och antogs på nytt av kommunfullmäktige den 14 december 2021.

Beslutet överklagades ännu en gång till sista instans, Mark- och miljööverdomstolen. I denna instans krävs prövningstillstånd för att få ett mål prövat.

Domstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd vilket betyder att detaljplanen vunnit laga kraft från den 24 november 2022. Beslutet kan inte överklagas.

Att detaljplanen vunnit laga kraft betyder att ett genomförande av planen kan inledas, med utbyggnad av gator och andra allmänna platser. Det innebär också att bygglov kan beviljas för ny- och ombyggnation i enlighet med planen. Arbetet på området planeras att inledas under våren med rivning av delar av befintliga industribyggnader och sanering.

Läs mer om utveckling av Nöthagen.