Meny

Granskning för Nöthagens detaljplan

11 november 2019
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Byggprojekt Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner

I förslaget till ny detaljplan för Nöthagen omvandlas de gamla industrikvarteren till en ny stadsdel med 1600 lägenheter, förskola och skola, plats för kontor och butiker. Samrådet arrangerades hösten 2018. Granskningsskedet startar 28 november och pågår till 15 januari 2020. 

Informationsmöte 10 december

Tisdag 10 december 2019 arrangeras ett informationsmöte i Stadshusets foajé kl 18:00-20:00. Ingen föranmälan behövs. Presentation av förslaget startar kl 18:15. På plats finns tjänstemän och politiker från Nyköpings kommun samt representanter från exploatören.

Ny stadsdel

Nöthagenområdet, idag ett industriområde strax nordväst om platsen för det planerade Nyköpings resecentrum, blir ett av de största nya stadsdelarna i Nyköping. Planerna väckte stor nyfikenhet och en del funderingar under tiden för samrådet för drygt ett år sen. Nu har synpunkterna bearbetats och förslaget har reviderats. 

36 synpunkter – främst om höjd på byggnader

Totalt kom det in 36 skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkerna rörde främst höjderna på de byggnader som gränsar till villaområdet samt vad ökad trafik i området innebär. Revideringar har nu gjorts utifrån synpunkterna tillsammans med slutsatser i kompletterande utredningar.

Till exempel har byggnaderna mot angränsande villabebyggelse på Norra Bangårdsgatan sänkts en våning och får nu tre till fyra våningar (se illustration här nedanför).

Uppskattningen av antal lägenheter som planförslaget möjliggör har ändrats sedan samrådet från ca 1300 till 1600. Ökningen beror på att måttet på en genomsnittslägenhet har minskats från 78 kvm till 65 kvm.

Gammalt möter nytt

Delar av den äldre industribebyggelsen bevaras och blir en del i den nya bebyggelsen samtidigt som de skyddas av bestämmelser i planen. Att gammalt möter nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet eftersom flera av byggnaderna, till exempel Slakthuset, är kulturhistoriskt värdefulla.

gammalt_nytt.png

På bilderna syns Nöthagen från böjen på Norra Bangårdsgatan upp mot Blommenhovsvägen. 

Nöthagens skolområde

I Nöthagens lugna inre miljö planeras ett skolområde med möjlighet att anlägga flera förskole- och skolanläggningar, inrymda i delar av de bevarade äldre byggnaderna och i bostadskvarteret i skolområdets västra del. 

Nya parker och torg

I stadselen planeras för flera parker och torgmiljöer. Torgytan i områdets sydöstra del blir områdets entré med koppling mellan Nöthagen och Nyköpings resecentrum. Här blir det plats för affärer, caféer och service i bottenplanen och den generösa soltrappan kombineras med gång- och cykelramper till passagen under järnvägen där uppgång till järnvägsspåren finns.  

karta_soltrappan.png

Skissen visar de nya stråken och parker samt torg i förslaget till ny detaljplan för Nöthagen.  

I områdets mittpunkt hittas stadsdelens generösa park med både en lugnare del i söderläge och en samutnyttjad del med funktion av både skolgård och park vid tider när förskoleverksamhet inte bedrivs. Parken får blommor och grönska samt en ram av träd och buskar som skapar ett inre rum. I höjd med torget föreslås en aktivitetsplats för äldre barn och ungdomar, kompletterat med plats för att "bara hänga". Det nya torget vid Slakthuset får också det en strategisk placering nära Nyköpings resecentrum utmed ett av de större stråken längs järnvägen. Slakteriets fasader skapar en härlig södersida mot torget med möjlighet till verksamheter i bottenvåningar med till exempel uteserveringar. 

Översikt_kultur.png

Den äldre delen av Slakthuset bevaras och blir en samlingsplats med möjlighet till verksamheter, caféer och restauranger. 

Trafik och parkering

Inför granskningsskedet har en utredning för parkering och mobilitet gjorts för att studera förutsättningarna att gynna hållbart resande till och från Nöthagen. Planbeskrivningen redogör för möjligheter att minska behovet av parkeringsplatser genom andra mobilitetsåtgärder såsom bilpool, information vid inflyttning samt fler cykelparkeringar med mera. Huvuddelen av bilparkeringsplatserna för området lokaliseras i parkeringshus intill järnvägen och E4:an. I parkeringshuset intill järnvägen är också ett plan avsatt för pendlarparkering vid Nyköpings resecentrum.

Granskningsperiod 28 november 2019 - 15 januari 2020

På sitt sammanträde 19 november fattade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut att detaljplanen går ut på granskning mellan 28 november 2019 - 15 januari 2020. Då kan man vara med och tycka till igen. Från 28 november hittas samtliga planhandlingar på detaljplanesidan för Nöthagen (Raspen 1, 2, 3). Efter granskningsperioden görs ytterligare eventuella justeringar. Därefter antas planen i Kommunfullmäktige och vinner då laga kraft (om den inte överklagas).  

Flera företag i området har redan flyttat

Idag består Nöthagen till största del av olika verksamheter som företag, industri och kontor med mera. Inom de kommande åren ska området omvandlas till en ny stadsdel med levande kvarter. Flera företag har redan flyttat till andra platser i Nyköping. Områdets placering, strax intill platsen för Nyköpings resecentrum, är sedan länge utpekat som bostadsområde i Nyköpings kommuns fördjupade översiktsplan.

Läs om Nyköpings resecentrum