Meny

Från svår situation till ett läge under kontroll

8 maj 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

Mitt under pågående kris riktas nu kritik mot äldreomsorgen. Utmaningarna har varit många, brist på skyddsutrustning och hög sjukfrånvaro. Nu har läget förbättrats men divisionschefen välkomnar en utvärdering.

När coronaviruset kom till Sverige kunde ingen förutse vad som skulle hända och hur omfattande det skulle bli. Ledningen och medicinskt ansvarig sjuksköterska för Social omsorg har haft bråda dagar.

I början var det svårt med samordning, veta vem som skulle göra vad och frågorna var många. Hur smittade coronaviruset? Vad fanns att tillgå när det gällde skyddskläder, munskydd, visir? Hur skulle bemanningen säkras i fall många blev sjuka?

Nu kommer kritik både på nationell och regional nivå om att kommunerna inte kunnat skydda de äldre, framför allt på äldreboenden.

- Vi behöver självklart vara självkritiska och se vad vi gjort hittills, vad som fungerat bra och vad vi behöver förbättra. Det är en helt ny och unik situation vi har ställts inför. Vi har aldrig varit med om en pandemi i den här omfattningen förut. Det har funnits och finns fortfarande mycket oro och rädsla och det tar jag och ledningsgruppen på största allvar, säger Carina Bark, tf divisionschef Social omsorg.

Stor brist på skyddsutrustning

En resurs som skulle bli en stor brist var skyddsutrustning – handsprit, munskydd, visir och skyddsförkläden var svårt att få tag i och konkurrensen var stor. En del i kritiken handlar om att medarbetare inte haft tillgång till skyddsutrustning och arbetat med smittade helt oskyddade.

- Vi förstod tidigt att det skulle bli problem eftersom vi inte har några beredskapslager varken i kommunen, regionen eller på nationellt plan. Vi insåg att vi behövde klara oss själva i detta, i alla fall till en början. Men vi har aldrig varit i ett läge där medarbetare har arbetat helt utan skyddsutrustning, säger Carina Bark.

Det blev uppenbart att de vanliga ramavtalsleverantörerna inte hade kapacitet som krävdes att leverera eller att tillverka skyddsutrustning, hela världen fick mycket stora behov samtidigt.

- När vi märkte att vi inte kunde säkra leveranserna på vanligt sätt beslutade jag om en ny inköpsstrategi. Vår egen inköpsfunktion fick förstärkning från upphandlingsenheten och uppdrag att säkra försörjningen av skyddsutrustning. I detta ingick att köpa från de som kunde leverera rätt utrustning, vilket innebar att vi fick köpa från till exempel byggvaruhus. Vi behövde med gemensamma krafter hjälpas åt för att lösa situationen, säger Carina Bark.

Kritiskt läge under ett par dagar vid påsk

I början var hårda prioriteringar nödvändiga för att skyddsutrustningen skulle räcka till de som bäst behövde det. Precis innan påsk var läget kritiskt under ett par dagar. Bristen på handsprit, munskydd och skyddsförkläden var stor i hela landet och i världen. Varor som beställdes dröjde eftersom leveranserna från utlandet var osäkra. I nöden fick nya lösningar uppfinnas. Deltagare från en FiA-grupp och Arbetsmarknadsenheten tillverkade visir av OH-plast och sopsäckar fick bli skyddsförkläden.

- Vi fick hitta kreativa lösningar. Under en kort tid hade vi inte tillgång till skyddsförkläden alls, då fick vi ta till plastsäckar. Istället för att inte använda något förkläde alls var detta ett tillfälligt alternativ. En sopsäck har egentligen samma material som ett plastförkläde. Det var såklart inte optimalt men det viktiga är att de är vattenavstötande och skyddar arbetskläderna, säger Tarja Viitanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Nu har ett samarbete inletts med ett lokalt företag som ställt om sin tillverkning till att bara göra plastförkläden. De levererar 1 000 förkläden i veckan. 

Ett nödlager började byggas upp när mer och mer material anlände till kommunen. Nödlagret är fortfarande igång och är till för alla verksamheter inom divisionen.

- Med nödlagret fick vi till en gemensam samordning för skyddsmaterial och utifrån det kunde vi börja fördela material till verksamheterna, säger Kristina Östergren Silverarfve, enhetschef och ansvarig för nödlagret.

Efter drygt en och en halv månad är det nu fullt i hyllorna. Nödlagret kommer att finnas kvar för framtida behov.

- Nu har vi en god tillgång och har till och med kunnat dela med oss av materiel till privata vårdgivare och andra kommuner i länet, där bristen är större och även till verksamheter inom kommunen till exempel särskolan. Även Stadsmissionen har fått munskydd och visir, säger Kristina Östergren Silverarfve.

Färre sjuka

Initialt låg ledningens fokus på att säkra bemanningen i fall många medarbetare blev sjuka. Pandemiplanen, som senast användes under svininfluensautbrottet 2009, sågs över och uppdaterades med hur verksamheten ska fungera med 20 respektive 50 procents minskad bemanning. Under mars var sjukfrånvaron dubbelt så hög jämfört med mars 2019. Verksamheterna gick runt på minimibemanning. Hemsjukvården har fortfarande en hög frånvaro.

- Det var kritiskt men nu har vi en betydligt bättre bemanningssituation. Vi har färre sjuka och är i stort sett klara med semesterrekryteringen, det är rekordsnabbt. Under januari fram till nu har vi fått in cirka 800 ansökningar, säger Inga-Lill Gustavsson, enhetschef och ansvarig för korttidsrekrytering.

Första fallet i hemtjänsten

Det första fallet av covid-19 kom inom hemtjänsten. På initiativ från hemtjänstens enhetschefer kunde ett särskilt team starta 1 april. Teamet jobbar dag- och kvällstid med hemtjänstkunder med misstänkt eller bekräftad covid-19.

- Specialteamet kom till helt på enhetschefernas eget initiativ. Jag och ledningen lyssnade och beslutade att de fick köra igång. Det var helt rätt väg att gå. Jag otroligt stolt över dem och medarbetarna och den uppmärksamhet de fått, även nationellt, säger Carina Bark.

Det skulle dröja till början av april innan det första konstaterade fallet kom på ett av kommunens äldreboenden.

Vid konstaterad eller misstänkt smitta följer kommunen Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och regionens rekommendationer och på äldreboendena tillämpas kohortvård. Det betyder att boende som är smittade eller har symtom skiljs från de övriga boende och vårdas separat med särskild avdelad personal. Besöksförbud råder sedan 1 april på våra äldreboenden.

- Vi var tidiga med att fatta beslut om att stänga våra öppna verksamheter till exempel dagverksamheten för äldre, redan innan de nationella riktlinjerna om besöksförbud kom. Vi jobbar också aktivt med information till anhöriga, säger Carina Bark.

Utvärdering välkomnas

Carina Bark välkomnar en utvärdering efter att krisen är över. Redan nu sker också utvärderingar. Smittskydd har tillsammans med Folkhälsomyndigheten precis genomfört en enkät om situationen på länets äldreboenden. Resultatet finns på regionens webbplats. 

Social omsorg kommer genomföra en egen enkät, där medarbetarna får svara på frågor om hur de upplever situationen. Enkäten ska ge en bättre bild av läget och beslutsunderlag till ledningen.

- Jag hoppas och tror att vi kan lära oss mycket av detta när vi ser tillbaka i backspegeln, men också under tiden, säger Carina Bark.

Läget förändras ständigt, ny kunskap och nya rekommendationer kommer från olika myndigheter. Det ställer stora krav på ledningen och på enhetscheferna att hinna hänga med, förändra arbetssätten och informera medarbetare.

- Jag är oerhört tacksam för alla de initiativ som medarbetare och chefer har tagit i denna svåra tid. Tack vare det har vi ett bra läge med få smittade inom våra verksamheter. Det viktiga nu är att vi fortsätter arbeta enligt fastställda rutiner, att medarbetare och chefer är säkra och trygga i arbetssättet och använder skyddsutrustningen på rätt sätt och följer basala hygienrutiner. Det här är inte över än och vi får inte slappna av, vi måste hålla ut ett bra tag till, säger Carina Bark.

Fakta i siffror

Antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i Nyköpings kommun publiceras varje vecka, på onsdagar, på nykoping.se/corona.

Onsdagen den 6 maj fanns av totalt cirka 2 500 brukare:

  • 3 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
  • 4 bekräftade fall inom hemtjänsten
  • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Region Sörmland redovisar en gång i veckan, på torsdagar, bekräftade fall av covid-19 i Nyköpings kommun.