Meny

Fortsättning på Kustledningen kan förberedas

17 november 2020
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

Den 23 november förväntas Kommunstyrelsen ta beslut om att upphandla nästa etapp av Kustledningen, sträckan Ånga till Svärdsklova. En VA-ledning skulle ge Nyköpingskusten fortsatta utvecklingsmöjligheter.

För att kunna fortsätta att utveckla Nyköpingskusten föreslås att en överföringsledning för vatten och avlopp byggs mellan Ånga och Svärdsklova. Det är en fortsättning av den tidigare anlagda sträckan Sjösa-Ånga. Med byggnationen kan Svärdsklova fortsätta att utvecklas och möjligheter att förse Vålarö med kommunalt vatten och avlopp skapas.

- Nyköping har en fantastisk miljö längs kusten. Vi ska ta tillvara på den, både för boende, nya boende och för miljöns skull. En kommunal VA-ledning gör att attraktiva lägen i Nyköping kan tas tillvara ännu bättre, säger Urban Granström (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Delfinansiering genom anslutningsavtal

Den 23 november ska beslut tas om upphandling av sträckan inklusive pumpstationer. När upphandlingen är klar ska den anbudsbaserad kalkylen tas upp av Kommunstyrelsen igen för beslut om genomförande.

- Upphandlingen ger förutsättningar att presentera ett mer precist ekonomiskt underlag för politiken innan genomförande. Överföringsledningen skulle ha kapacitet att ansluta 560 pe till kommunalt vatten och avlopp. Med det bidrar vi till bättre miljö, god vattenkvalitet och säkrad vattenförsörjning, säger VA-chef Mats Lindberg.

En del av investeringskostnaden föreslås finansieras genom ett anslutningsavtal med fastighetsägare för Svärdsklova. Kommunstyrelsen ska besluta om att ge Tekniska divisionen i uppdrag att teckna ett sådan avtal. Resterande del föreslås finanserias av taxekollektivet för vatten och avlopp. I kallelsen till Kommunstyrelsens möte kan du läsa hela förslaget.