Fler bostäder, stadsdelspark och ett nytt torg planeras i Tystberga

24 januari 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet

Centralt i Tystberga, längs Stationsvägen föreslås ett nytt område med nya bostäder, stadsdelspark och torg. Området där den nu rivna bensinmacken låg, består idag av öppna gräsytor och en hållplats för bussar.

Beslut om samråd för detaljplaneförslaget för området Nälberga 1:141 förväntas tas på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 31 januari.

Detaljplanen har tagits fram efter flera dialoger med de boende i Tystberga.
- Vi har satsat på tidiga dialoger för att lyssna in Tystbergaborna redan från start, deras input har sedan präglat vårt fortsatta arbete, säger Victor Persson planarkitekt på Nyköpings kommun.

En av dialogerna riktade sig särskilt mot barn och unga för att stärka gruppens inflytande i processen, i enlighet med barnkonventionen.

Tre principer har präglat arbetet med detaljplanen och förslagets utformning:

  • Modern trädgårdsstad - Ortens lummiga, gröna karaktär ska bibehållas och ny bebyggelse ska knyta an till den befintliga trähusbebyggelsen som värdesätts högt av befolkningen.
  • Central stadsdelspark – I Tystberga saknas offentliga mötesplatser med inriktning mot lek och rörelse för varierade åldrar. En park med inriktning mot lek och rörelse föreslås därför på den yta där macken tidigare låg.
  • Stationsvägens förlängning- Stationsvägen är det mest centrala stråket i Tystberga och nya funktioner som exempelvis park, lekpark och torg lokaliseras med fördel längs med detta stråk för att utnyttja de befintliga flödena och skapa trygga, väl övervakade mötesplatser. Fotgängare och cyklister får i detaljplaneförslaget ta mer plats i gaturummet jämfört med idag.
De nya, planerade bostäderna är av varierad karaktär. Högre flerbostadshus med möjlighet till verksamhet i bottenplan föreslås i öst, medan en småskaligare bebyggelse föreslås i väst. Inom det östra området föreslås ett välkomnande torg med busshållplats, samt en park med fokus på lek och rörelse. I väst planeras en ny gata för att lösa angöringen och avfallshanteringen.

Samrådet är planerat att inledas den 13 februari och pågår till 13 mars.

Den 16 februari kl 17-19 hålls ett Öppet hus i Tystberga skolas gympasal. Planförslaget kommer att presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor och prata om detaljplanen med kommunens projektledare.

Läs mer om utvecklingen av Tystberga: nykoping.se/tystberga